ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำกะดาน ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน และ ผลผลิตของโครงการ ด้านพฤติกรรมนักเรียน และความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

วิธีการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำกะดาน ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2557 ในการประเมินผลโครงการ ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L.Stufflebeam) หรือแบบจำลองซิปป์ไอ (CIPPI Model) ใช้ในการประเมินโดยมีประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 38 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 424 คน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน จำนวน 361 คน โดยทำการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ยกเว้นนักเรียนระดับประถมวัย จำนวน 82 คน ที่ดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมกัน แต่ไม่นำมาเป็นกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกรุงเทพมหานคร นโยบายของโรงเรียนรวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ในภาพรวมพบว่าทุกรายการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว คณะกรรมการดำเนินโครงการได้ศึกษากรอบนโยบายทักษะชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับกรุงเทพมหานคร ตลอดจนนโยบายและความต้องการของโรงเรียน

2. ด้านปัจจัยทรัพยากรที่ใช้ดำเนินโครงการ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะก่อนดำเนินโครงการได้ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมความพร้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน รายการที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การสนับสนุนของผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน

3. ด้านกระบวนการ ความเหมาะสมของกระบวนการ การดำเนินงาน พบว่า ในภาพรวมกระบวนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ได้รับความร่วมมือในการจัดโครงการจากบุคลากรของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ การดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้นักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมในโครงการนี้สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ นักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ระดมสมอง บ้านทักษะชีวิตฯ นิทรรศการเผยแพร่แนวทางพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมทั้งหมดกำหนดขึ้นจากการระดมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมจึงให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม

4. ด้านผลผลิต พฤติกรรมนักเรียนหลังดำเนินโครงการมีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันพึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาพ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมพลังงานและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมในโครงการทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำกะดาน อย่างสม่ำเสมอ และ พ่อ แม่ ผู้ปกครองในชุมชนได้รับความรู้ในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี จากกิจกรรมในโครงการทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตนให้มีความพอเพียง มีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันทั้งด้านสุขภาพ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมพลังงานและเทคโนโลยี นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกรักโรงเรียน

ด้านความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการพบว่า มีความสอดคล้องกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก ผลผลิตในการจัดกิจกรรมโครงการสนองตอบต่อการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสมรรถนะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และบรรลุผลตามนโยบายของ กรุงเทพมหานครในเรื่อง “มหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Providing Good Quality of Life in Cultural Mega- city)”

5. ด้านผลกระทบ จากการดำเนินโครงการ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โรงเรียนจัดการศึกษาได้มีคุณภาพมากขึ้น ครอบครัวและชุมชนมีสมาชิกที่มีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ความประพฤติของนักเรียนได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองและคนในชุมชน นักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญาและเอาใจใส่การเรียนมากขึ้นนักเรียนมีการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวและเพื่อนๆ บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน สมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในชุมชนมีความรักห่วงใยเอาใจใส่บุตรหลานมากขึ้น ชุมชนมี ความสงบสุข เป็นสังคมคุณภาพเอื้ออาทรและสมานฉันท์สามัคคีในการพัฒนาชุมชนให้เจริญ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความใกล้ชิดกัน เกิดความเข้าใจ เข้าถึงและร่วมกันพัฒนา โรงเรียนได้รับความไว้วางใจเชื่อมั่นศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นทั้งด้านความรู้และคุณธรรม และมีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต

โพสต์โดย lkd16 : [18 เม.ย. 2558 เวลา 11:59 น.]
อ่าน [809] ไอพี : 61.91.149.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม