ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าก๊อพลับพล

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงาน ศึกษาผลการดำเนินงาน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 61 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบประเมินพฤติกรรม/การปฏิบัติของผู้เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากแบบประเมินพฤติกรรม/การปฏิบัติ และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปรายงานผลโดยการเขียนอธิบายเชิงพรรณนา และนำเสนอเป็นตาราง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล

1. สภาพการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1.1 สภาพความพร้อมของการดำเนินงาน

1.1.1 ด้านบุคลากร (Man) ได้แก่ บุคลากรที่เป็นผู้ให้ความรู้ ในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น วิทยากรท้องถิ่น ครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม 10 กิจกรรม บุคลากรในการปฏิบัติ/ทำกิจกรรม เช่น ครูผู้รับผิดชอบที่ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน นักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรม บุคลากรในการ ให้การสนับสนุน เช่น ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่น ๆ บุคลากรที่เป็นผู้ให้ความรู้ ในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น วิทยากรท้องถิ่น ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม มีการวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน บุคลากรในการให้ความสนับสนุน ได้แก่ อบต.ท่าก๊อ บริษัท RPM ไก่รุ่งฟาร์ม และหน่วยงานจากทางราชการประมงน้ำจืด อ.แม่สรวย

1.1.2 ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (Material) โรงเรียน มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ซึ่งเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมของโครงการทั้งหมด

1.1.3 ด้านการบริหารจัดการ (Management) ในการจัดกิจกรรมมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดให้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 และได้เริ่มกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

1.1.4 ด้านงบประมาณ (Money) โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ในโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวัน และจาก หน่วยงานในชุมชน

1.2 การวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม มีการวิเคราะห์ปัญหา การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีการประชุมชี้แจงบุคลากร เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ระบุถึงกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตามคู่มือการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และมีการวางแผนกำหนดปฏิทิน การดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ มีการกำหนดวิธีการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการทำกิจกรรม

1.3 กระบวนการในการจัดกิจกรรม มีการกำหนดขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานอย่างละเอียด ในแต่ละกิจกรรม 10 กิจกรรม กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติกิจกรรม และกำหนดครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน

1.4 การติดตาม การประเมินผล และการสะท้อนผลการดำเนินงานโดยใช้ PDCA ตั้งแต่เริ่มวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น นิเทศงานทุกระยะหากพบปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม จะต้องแก้ไขทันที เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมแล้ว มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

2.1 ด้านความพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก รายการที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ รู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด ได้แก่ รู้จักความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

2.2 ด้านความมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก รายการที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ รู้จักสังเกต ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด ได้แก่ มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

2.3 ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับดี รายการที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด ได้แก่ ไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

2.4 ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และรายการ ที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลเสียหาย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความรอบรู้ในงานที่ตนเองปฏิบัติ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

2.5 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และรายการที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บ รู้จักออม ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี

3. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

3.1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และรายการที่ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการออมทรัพย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่พึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในผลที่เกิดกับนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ รายการที่ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่พึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และรายการที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมออมทรัพย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในบ่อธรรมชาติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง สำหรับความพึงพอใจของนักเรียนในผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และรายการที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

โพสต์โดย หล้า : [18 เม.ย. 2558 เวลา 13:43 น.]
อ่าน [928] ไอพี : 171.4.248.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม