ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม ศึกษาการผลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูก่อนดำเนินการ และหลังดำเนิน การนิเทศภายใน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการนิเทศภายในกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรที่ทำการสอนในโรงเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม จำนวน 22 คน และผู้เรียนจำนวน 480 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบประเมินผลการดำเนินการนิเทศภายในจำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .84 และแบบประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูจำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .77 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) การทดสอบค่า t - test แบบ Dependent Samples และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เปียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation

ผลการศึกษาพบว่า

1.การศึกษาผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามโดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีผลการดำเนินการนิเทศภายในเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการกำหนดผู้รับผิดชอบและภารกิจงานในหน้าที่ ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศ ด้านการดำเนินการนิเทศ ด้านประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล อยู่ในระดับมากที่สุด

2. การศึกษาผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อนการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลการดำเนินการนิเทศภายในเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และ ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน อยู่ในระดับ มาก ส่วนการจัดกิจกรรมรการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามหลังการนิเทศ อยู่ในระดับระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีผลการดำเนินการนิเทศภายในเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ด้านด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู อยู่ใน ระดับมากที่สุด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2556 – 2557 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคิดมีเกรดเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 2.97 คิดเป็นร้อยละ 74.25 ปีการศึกษา 2557 มีเกรดเฉลี่ย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 3.03 คิดเป็นร้อยละ 75.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2556– 2557 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยปีการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.25 ปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.75

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 – 2557 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 46.77 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคิดเป็น 44.81 ผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ +1.96 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 49.91 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น 45.78 ผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ +4.13 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556– 2557 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.77 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 49.91 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ +3.14

การทดสอบความแตกต่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามก่อนการนิเทศและหลังการนิเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการนิเทศภายในกับการจัดกิจกรรมรการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

โพสต์โดย นางสุรัตน์วดี ปานโพธิ์ทอง : [7 พ.ค. 2558 เวลา 00:15 น.]
อ่าน [764] ไอพี : 171.7.35.156
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม