ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 1, 2, 3

ผู้รายงาน นางสาวศุภาพร ผิวงาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันเทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 2

ปี 2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2, 3 เป็นการวิจัยที่จะช่วย ให้ได้คำตอบเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวแปรสำคัญที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2,3 จะได้นำไปใช้ในการจัดการศึกษาให้ บรรลุความสำเร็จ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะเป็นสิ่งกำหนดหรือบ่งบอกถึงการที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตรวัดอัตราหรืออันดับของการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ของ สถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใด การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2,3 ว่ามีองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้อะไรบ้าง 2) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2,3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2,3 จำนวน 199 โรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจำนวนพารามิเตอร์หรือ ตัวแปรเป็น 10 ต่อ 1 รวม 298 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (CVI) อยู่ระหว่าง 0.95 – 0.99 ค่าอำนาจจำแนกรายด้าน ระหว่าง .69 - .92 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.81 วิธีดำเนินการมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบโดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจในการวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Extraction Factor Analysis) และใช้วิธีหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal) ด้วยวิธีหาองค์ประกอบเฉพาะ (Varimax) จำนวน 3 ครั้ง ขั้นตอนที่ 3 ทดลองกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด (Known Group) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริง ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการหมุนแกนรอบที่ 1 หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วปรากฏว่า ตัวบ่งชี้ 58 ตัวบ่งชี้ สามารถจัดเป็นองค์ประกอบใหม่ได้ 10 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 58 ตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 69.57

2) ผลการหมุนแกนรอบที่ 2 พบว่าหลังการหมุนแกนสามารถจัดเป็นองค์ประกอบใหม่ได้ จำนวน 14 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 88.12 3) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ หลังการหมุนแกน 3 ครั้ง ได้ องค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ 55 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่มีตัวบ่งชี้มากที่สุดคือ องค์ประกอบ ความมีเหตุผลด้านการจัดการเรียนรู้ มี 16 ตัวบ่งชี้ รองลงมาคือ ความมีเหตุผลด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 15 ตัวบ่งชี้ และความมีเหตุผลด้านพัฒนาบุคลากรมี 7 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .40 - .87

4) การทดลองกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบ t-test เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มที่รู้แจ้งชัด พบว่า ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้จำนวน 55 ตัวบ่งชี้ ที่ผ่านวิเคราะห์เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 - 4.93

5) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบความมีนัยสำคัญ เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มที่รู้แจ้งชัด พบว่า ค่าเฉลี่ย องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ นำไปทดสอบเพื่อเปรียบเทียบยืนยันกับค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ ( = 3.5) ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 ทุกองค์ประกอบ แสดงว่ากลุ่มที่รู้แจ้งชัดมีระดับความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกตัวบ่งชี้ สามารถยืนยันได้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ค้นพบทั้ง 55 ตัวบ่งชี้ มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2, 3ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ได้รับความเมตตา ความเอาใจใส่ ให้คำแนะนำ ตรวจแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยและเค้าดครงการวิจัย ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดร. ชูชาติ รักอู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระปทุมสราวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านความรอบรู้ เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ดร. อมลวรรณ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำเภาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสถิติและการวิเคราะห์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่กรุณาให้การสัมภาษณ์และแนะแนวทางผลสำเร็จของสถานศึกษาของท่านที่ปฏิบัติอย่างเป็นเลิศจนได้รับป้ายสถานศึกษาพอเพียง ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลตัวบ่งชี้เพิ่มเติมและเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มที่ให้นำเครื่องมือไปใช้ในการทดลอง และขอขอบคุณกลุ่มผู้รู้แจ้งชัดที่ช่วยยืนยันความเที่ยงตรงของขอมูลต่างๆที่ได้ศึกษามาจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้วิจัยได้มีความรู้อย่างแท้จริงจากการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอขอบคุณ ดร.มณีแสง นามอินทร์ คุณครูศรีไพร นามอินทร์ ที่คอยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองพันเทาทุกท่านที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ ญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือด้านต่าง ๆ คอยให้กำลังใจทำให้ผู้วิจัยได้มุมานะ ต่อสู้อดทนเพื่อความสำเร็จในวันนี้ คุณค่าอันพึงมีของการวิจัยครั้งนี้ขออุทิศให้ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว และขอมอบบูชาแด่ บูรพาคณาจารย์ทุกท่านที่เคยสั่งสอนผู้วิจัยมา ตั้งแต่เยาว์วัยจนมีความรู้ความสามารถดำรงชีพมาจนถึงปัจจุบัน

โพสต์โดย ศรี : [7 พ.ค. 2558 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [568] ไอพี : 101.51.193.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม