ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเ

บทคัดย่อ

ผลงานวิจัย

เรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ การจัดการความรู้ ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

1.ด้านการพัฒนาหลักสูตร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

2.ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการระบุความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

3.ด้านการจัดการเรียนการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดระบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

4.ด้านการนิเทศภายใน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ไปประยุกต์ใช้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดระบบเกี่ยวกับการนิเทศภายใน

5.ด้านการวัดผลและประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

6.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนำความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้

ส่วนข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้

1.ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจอย่างเป็นระบบ และควรจัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรให้ตรงกันอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.ด้านการวิจัยในชั้นเรียน

ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุนการทำวิจัยให้แก่ช้าราชการครู และควรนำผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนจริงๆ

3.ด้านการจัดการเรียนการสอน

ควรมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้คณะบุคลากรได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมให้เป็นระบบและมีความหลากหลายมากขึ้น และควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

4.ด้านการนิเทศภายใน

จัดระบบนิเทศที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทราบข้อบกพร่อง ข้อที่ควรพัฒนาและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานอย่างแท้จริง โรงเรียนควรนิเทศต่อเนื่อง กำหนดการนิเทศที่แน่นอน ชัดเจน คือ และจัดระบบการนิเทศให้มีการนิเทศตามสายงาน

5.ด้านการวัดผลและประเมินผล

ควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ในเรื่องการวัดผลและประเมินผล ที่หลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วางแผน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดการวัดผลที่มีคุณภาพ และโรงเรียนควรปรับปรุงคู่มือ ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนให้ทันสมัย

6.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ พิจารณาในการจัดทำแผนงานและโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง และควรเปิดโอกาสให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและโครงการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์โดย เจิด : [8 พ.ค. 2558 เวลา 21:38 น.]
อ่าน [654] ไอพี : 171.96.6.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม