ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความ มีระเบียบว

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความ

มีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา นางวัชราภรณ์ อาสนะ

สถานที่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เปรียบเทียบความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 4) ศึกษาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้กิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 30 นาที แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการปฏิบัติตนด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ใช้รูปแบบการศึกษาเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง คือ ทดลองแบบกลุ่มเดียวทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

1.ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.64/81.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้

2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.53 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53

3.ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลของคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน

3 ด้าน คือ ด้านการเข้าแถว ด้านการเก็บของเข้าที่ ด้านการรักษาความสะอาด จากคะแนนเต็ม

15 คะแนน ก่อนเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 61.33 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.28 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.25 คิดเป็นร้อยละ 81.87 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในด้านการเข้าแถว ด้านการเก็บของเข้าที่ และด้านการรักษาความสะอาดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการศึกษาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนหลังการจัดกิจรรมด้วย

การเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 จำนวน 25 คน ในปีการศึกษา 2557 ปรากฏว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ในเรื่อง การรักษาความสะอาด สูงสุดมีคะแนนเฉลี่ย 30.56 คิดเป็นร้อยละ 87.31 การเก็บของเข้าที่ มีคะแนนเฉลี่ย 25.56 คิดเป็นร้อยละ 85.20 และ การเข้าแถว มีการปฏิบัติพฤติกรรมน้อยที่สุด

มีคะแนนเฉลี่ย 29.52 คิดเป็นร้อยละ 84.34

การจัดกิจกรรมโดยการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ช่วยทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย ร่วมกิจกรรมทั้งดูรูปภาพ การร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลง การฟังนิทาน การสนทนาโต้ตอบคำถามในนิทาน เด็กๆได้รับความสนุกสนานจากการฟังนิทาน จดจำเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตาม ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยดีขึ้นทุกด้านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความมีระเบียบวินัย โดยไม่ต้องมีการเตือน สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นตามลำดับ และที่สำคัญเด็กๆ ชอบฟังนิทาน ชอบอ่านหนังสือนิทานและนำมาเปิดอ่านและให้ครูอ่านนิทานที่ตนชอบมาอ่านอีกครั้ง ทำให้เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้อีกทางหนึ่ง

โพสต์โดย ่ju : [11 พ.ค. 2558 เวลา 16:19 น.]
อ่าน [457] ไอพี : 223.206.249.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม