ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อในการสอนอ่าน

การศึกษาค้นคว้า รายงานผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อในการสอนอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อในการสอนอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80,3)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในการทดสอบก่อน และหลังเรียนของการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น โดยการใช้ t-test และศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการใช้ชุดการสอน,4)เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนและครู ที่มีต่อการพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยและศึกษาผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน โดยการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งใช้แบบแผนการศึกษาค้นคว้า แบบกลุ่มเดียว การทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน One-Group Pretest-Posttest Design และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .20-73 ความเชื่อมั่นแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.99,แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและครู, แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผู้ศึกษาเริ่มทดลองใช้ชุดการสอน ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวน 10 ชั่วโมง จนครบทั้ง 10 ชุด และทำการทดสอบก่อนและหลังเรียน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Sample) และศึกษาความก้าวหน้าการเรียนรู้ด้วยดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1)ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ชุดการสอนภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน คณะครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องการ ให้มีการพัฒนาที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และต้องการกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้,2)ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.85/90.09 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และในการวิเคราะห์ด้านกระบวนการเรียนรู้ ภาพรวมการวิเคราะห์ ระดับการปฏิบัติงานคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก,3)ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบก่อนและหลังเรียนของการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น โดยการใช้ t-test และศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการใช้ชุดการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในการทดสอบก่อนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่กำหนดไว้ และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.51, 4)ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและครู ที่มีต่อการพัฒนาชุดการสอนภาษาไทย และศึกษาผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ในภาพรวม ระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของครู พบว่า ความพึงพอใจของครูทุกด้าน ระดับมากที่สุด การประเมินคุณภาพ การใช้ชุดการสอนมีคุณภาพ ระดับพอใจมาก

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการใช้ระดับพอใจมาก ชุดการสอนที่สร้างขึ้นได้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพและสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เรียนรู้ เกิดทักษะ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้ นักเรียนสามารถประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย โสรส เนื้ออ่อน : [12 พ.ค. 2558 เวลา 23:09 น.]
อ่าน [546] ไอพี : 171.96.184.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม