ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web -based Instruction (WBI) วิชา ง 212

ชื่อรายงาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Web -based Instruction (WBI) วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการ

ประยุกต์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557

ผู้ศึกษา นางเสาวนีย์ คูณทา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ เรื่องการ ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WBI วิชา ง21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WBI วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WBI วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน(Dependent samples t–test) ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.60/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีค่าเท่ากับ 0.718 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.80

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web-Based Instruction วิชา ง 21202 ตารางการทำงานและการประยุกต์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ในเรื่องที่เรียนหลังจากได้รับการชี้แนะจากครู มีค่าเฉลี่ย 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองมากขึ้น และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 เท่ากันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58,0.82 ตามลำดับ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ป้อม : [14 พ.ค. 2558 เวลา 17:22 น.]
อ่าน [623] ไอพี : 202.29.176.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม