ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสอ

นางอุษา ไกรแก้ว ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรี

ธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษา อังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบการทดสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด เรื่อง คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยกำหนดหน่วยเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเนื้อหาคำศัพท์ออกเป็น 5 เล่ม เล่มที่ 1 อวัยวะของหนู เล่มที่ 2 เครื่องแต่งกายที่หนูชอบ เล่มที่ 3 สีสวยสดใส เล่มที่ 4 ผลไม้ที่ฉันชอบ เล่มที่ 5 สัตว์น้อยน่ารัก ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และนำไปทดลองใช้ ครั้งที่1 กลุ่มทดลองรายบุคคล (Individual try out) แบบ (1:1:1) จำนวน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 66.83/66.67 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group try-out) แบบ (3:3:3) จำนวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.89/75.00 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try-Out ) แบบ (10:10:10) จำนวน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.70/ 81.17 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ (2) แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 15 แผน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ 5 คน มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try –Out ) จำนวน 30 คน ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาด้านการอ่านและการพูด ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.57-0.73 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.53 - 0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ KR20= 0.91 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำขวัญเมืองปากพนัง ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC เมื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค เท่ากับ 0.991 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ t - test แบบ Independent

ผลการวิจัย พบว่า

1. การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.65/83.26

2. ผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความสามารถทางภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7508 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น 0.7508 หรือคิดเป็นร้อยละ75.08

4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( = 2.95)

แสดงว่าการการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองสองภาษา ชุด คำศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย ขวัญ : [16 พ.ค. 2558 เวลา 09:32 น.]
อ่าน [592] ไอพี : 223.204.226.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม