ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะนาว สำนักงานเขตพื้นท

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนบ้านปางมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นางกัลยา ทองนุช

ปีการศึกษา 2557

________________________________________________________________________

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ ด้านผลกระทบของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน

บ้านปางมะนาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน

8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

3 – 6 จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ใช้สอบถามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 2 ใช้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราส่วนฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการ ผลการประเมินการดำเนินโครงการด้านบริบท โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กับวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินโครงการ ผลการประเมินการดำเนินโครงการ

ด้านปัจจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนให้ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และความร่วมมือจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ผลการประเมินการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการวางแผน

การดำเนินงานสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการขณะดำเนินงานเมื่อพบข้อบกพร่อง กับโรงเรียนมีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

4. ด้านผลผลิตโครงการ ผลการประเมินการดำเนินโครงการด้านผลผลิตโครงการโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และความกล้าแสดงออกและสามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเองของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลักของนักเรียนโรงเรียน

บ้านปางมะนาว ระหว่างปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) 5 วิชาหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางมะนาว ระหว่างปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) 5 วิชาหลักรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97

5. ด้านผลกระทบของโครงการ ผลการประเมินการดำเนินโครงการด้านผลกระทบของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนรู้จักเลือกหนังสืออ่านได้หลากหลายมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และนักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นกับนักเรียนมีความสามารถในการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะนาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการอ่านและการจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการอ่านทุกวันอย่างสม่ำเสมอของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย กัล : [19 พ.ค. 2558 เวลา 10:50 น.]
อ่าน [476] ไอพี : 182.93.130.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม