ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ( Co

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

( Coaching and Mentoring ) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา

ปีการศึกษา 2556

ผู้ศึกษา นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

( Coaching and Mentoring ) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินกระบวนการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ครู 16 คน นักเรียน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีทั้งสิ้น 7 ฉบับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1 ผลการประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านนโยบาย โครงการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและโครงการสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและสูงสุด ส่วนด้านความต้องการ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ระดับมาก เป็นระดับที่น้อยที่สุด

2 ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมมีความพร้อม อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุนและความสำคัญกับโครงการ ระดับมากที่สุด เป็นลำดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ การดำเนินงานเป็นระบบ และระยะเวลาเพียงพอ ลำดับสุดท้ายได้แก่ จำนวนบุคลากรเพียงพอ เหมาะสม

3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายรายการ พบว่า ลำดับสูงสุดได้แก่ ครูร่วมปฏิบัติการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงระหว่างเพื่อนครูโดยการศึกษาผ่านบทเรียนครบถ้วนทั้ง 3 วงจร , ครูร่วมกันสะท้อนความคิดและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างคู่บัดดี , การเขียนรายงานบทเรียนทำให้ครูเกิดความภาคภูมิใจ กิจกรรม symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และโครงการมีประโยชน์ควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและมอบหมายงานชัดเจน โรงเรียนสร้างความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการ ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และโรงเรียนปรับปรุงโครงการในปีการศึกษาต่อไป ลำดับสุดท้าย ได้แก่ ครูนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

4 ผลการประเมินผลผลิต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring ) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับสูงสุดได้แก่ โครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะในการให้เหตุผลได้, โครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในการสื่อสารเพิ่มขึ้น, โครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในการตอบแทนสังคมเพิ่มขึ้น, ครูยอมรับและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตนเอง, ครูยอมรับและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตนเอง, ครูวางแผนบทเรียนโดยปรับแผนการจัดการเรียนรู้, ครูร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และครูปรับปรุงแก้ไขบทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของคู่บัดดี รองลงมา ได้แก่ ครูมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) ลำดับสุดท้าย ได้แก่ ครูมั่นใจว่าวิธีการนี้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

การรู้หนังสือ ทักษะการรู้จำนวน ทักษะความสามารถในการให้เหตุผล โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน

จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยสรุปค่าเฉลี่ยระดับมาก

ผลกระทบ 1) ความพึงพอใจของครูต่อโครงการในภาพรวมระดับมากที่สุด เป็นรายข้อพบว่า ลำดับสูงสุดได้แก่ โครงการนี้สามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี รองลงมาได้แก่ โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อตนเอง, กิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง, เกิดเป็นเครือข่ายที่ดีระหว่างครูภายในกลุ่มสาระเดียวกัน,ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ วิทยากร ครู เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน, โครงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ขึ้นภายในโรงเรียน, การเข้าร่วมชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงร่วมกันทำให้การออกแบบการเรียนรู้ชัดเจนขึ้นมาก, การสะท้อนคิดระหว่างคู่บัดดีเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบการเรียนรู้ และโครงการนี้ควรดำเนินการต่อเนื่องทุกภาคเรียน ลำดับสุดท้ายได้แก่ การจัดประชุมทำให้เข้าใจวิธีการเพิ่มมากขึ้น 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่าอยู่ในระดับมาก เป็นรายข้อพบว่า ลำดับสูงสุดได้แก่ นักเรียนสามารถและเกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้เพิ่มขึ้น รองลงมาได้แก่ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม นักเรียนคิดว่าครูเกิดการเปลี่ยนแปลงและนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น และลำดับสุดท้ายได้แก่ นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยากรท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring ) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ปีการศึกษา 2556 ทำให้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring ) ผ่านระบบการนิเทศภายในที่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะส่งผลทำให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้รายงานมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับระบบนิเทศภายในโรงเรียน นำไปปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการใช้ระบบวงจรคุณภาพในการดำเนินงาน

2. ควรมีการจัดการพัฒนาครูที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางวิชาการ

แก่นักเรียน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย

3. นำข้อมูลจากการประเมินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษาไปร่วมประชุมวางแผนอย่างมีส่วน

ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการพัฒนาครูให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

4 . มีการประสานงานกับศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการควบคู่กับการนิเทศ

ภายใน โดยเป้าหมายสำคัญที่ตัวของนักเรียน

โพสต์โดย อั้ม : [19 พ.ค. 2558 เวลา 22:56 น.]
อ่าน [773] ไอพี : 171.5.92.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม