ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเร

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 44 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีจับสลากห้องเรียนที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย

1) ชุดการเรียนรู้ย่อย จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เริ่มต้น..รู้จักโครงงาน ชุดที่ 2 สู่วิธีการเลือกกำหนดหัวเรื่อง ชุดที่ 3 ต่อเนื่องออกแบบวางแผน ชุดที่ 4 ร่วมปฏิบัติตามแพลนที่กำหนด ชุดที่ 5 จ่อจดเสนอผลดำเนินการ และชุดที่ 6 ประสานส่วนร่วมประเมินผล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อความตามรายการ จำนวน 20 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Ggroup Pretest – Posttest Design) ดำเนินการทดลอง ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2556 วันละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเรียนรายวิชาสังคมศึกษา (ส23101) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ด้วยค่าเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าเฉลี่ยผลต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้ ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยการทดลองแบบเดี่ยวหรือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One - to - One – Testing) โดยทดลองใช้กับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน

รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเวลา ภาษาและความชัดเจนของการสื่อความหมาย โดยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารใบงานที่กำหนดบางอย่าง จำเป็นต้องใช้เวลา จึงได้ปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับเวลาที่กำหนด การใช้ภาษาในคำชี้แจงและคำสั่งของเอกสารใบความรู้และใบงานที่คลุมเครือ ผู้ศึกษาจึงปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและสามารถสื่อความหมายได้อย่างตรงประเด็น การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุดการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า การตอบคำถามจากแบบฝึกหัดของแต่ละชุด ที่ต้องการคำตอบแบบเขียนอธิบายที่อาจจะตอบไม่ชัดเจนหรือครบถ้วน ผู้ศึกษาจึงเพิ่มเติมแนวคำตอบแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคำตอบและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม และการทดลองภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่ (Large Group Testing) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 34 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการการเรียนรู้ (E1/ E2) ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 โดยหาประสิทธิภาพจากคะแนนทั้งที่เป็นด้านความรู้ (Knowledge) ด้านเจตคติ (Attitude) และด้านการปฏิบัติ (Practice) ปรากฏว่า ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.39 /85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด

2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานสังคมศึกษา

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการใช้ชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติน้อยกว่าระดับ .01

3. การประเมินความพึงพอใจของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้การทำโครงงานสังคมศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเขา ซึ่งอยู่ในระดับมาก และ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ วัสดุ สื่อการเรียนรู้ในชุดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เนื้อหาที่กำหนดในชุดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอต่อการเรียนในเนื้อหาแต่ละชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานกลุ่มอย่างเด่นชัด อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับต่ำสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ปลูกฝัง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ อยู่ในระดับมากและด้านผลผลิต มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการทำโครงงานที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนได้ปรึกษางานและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มอย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถนำความรู้จากการปฏิบัติงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูแอน : [20 พ.ค. 2558 เวลา 00:29 น.]
อ่าน [622] ไอพี : 118.172.194.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม