ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลงาน ทางวิชาการ เรื่อง “ การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

โรงเรียน แสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ผู้รายงาน นางสุเนตร ขวัญดำ

หน่วยงาน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 32 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 210 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 210 คน โดยการสุ่มตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejecie & Morgan ) และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการตามสภาพจริงและแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating scale) 5 ระดับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สำหรับประเมินโครงการ จำนวน 9 ฉบับ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเมื่อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต

ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปผล ได้ดังนี้

1.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า การตรวจสอบรายการตามสภาพจริง พบว่า

การกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายชัดเจนมีความเหมาะสมระดับมาก โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียน และชุมชนมีความเหมาะสมระดับมาก วิธีดำเนินงานมีความเป็นไปได้มีความเหมาะสมระดับมาก ความเหมาะสมด้านงบประมาณมีความเหมาะสมระดับมาก ความเหมาะสมด้านสถานที่ในการดำเนินงานมีความเหมาะสมระดับมาก การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมระดับมาก

การประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเมื่อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ วิธีดำเนินงานมีความเป็นไปได้ รองลงมาคือ มีการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายชัดเจน และความเหมาะสมด้านสถานที่ในการดำเนินงาน และการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า การตรวจสอบรายการตามสภาพจริง พบว่า ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมระดับมาก ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับมาก ด้านสถานที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสมระดับมาก ด้านกิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการมีความเหมาะสมระดับมาก

การประเมินโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเมื่อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การตรวจสอบรายการตามสภาพจริง พบว่า

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความเหมาะสมระดับมาก ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสมระดับมาก

ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความเหมาะสมระดับมาก

การประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเมื่อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และผลการประเมินการดำเนินการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการเลี้ยงปลา กิจกรรมการเลี้ยงไก่ และกิจกรรมการปลูกกล้วย ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

1.4 ด้านผลผลิต (Product) พบว่า การตรวจสอบรายการตามสภาพจริง พบว่า

ผลการประเมินมีการพัฒนาขึ้น โดยในปีการศึกษา 2/2557 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 62.76 และการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 52.21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมที่พัฒนาขึ้น จากผลการเรียน ปี 2556 เกรดเฉลี่ย 2.54 เพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็น 2.81 ปัญหา 0 , ร , มส. ลดลง จากปี 2556 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 6.88 ลดลงเป็น ร้อยละ 2.27 และที่สำคัญ ผลการทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น 7.44 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 2.05 และพิจารณาแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นถึง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพรวมของโรงเรียนจากการดำเนินโครงการ ได้รับรางวัลโรงเรียนธนาคารชนะเลิศระดับภาค จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช่นเดียวกัน มีความโดดเด่นในกิจกรรมส่งเสริมการออม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี และชุมชนให้การยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง มีความเหมาะสมระดับมาก

การประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกือบทุกข้อ มีมีระดับความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกิจกรรมนำความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและโครงการสถานศึกษาพอเพียงน่าสนใจและเรียนได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกด้าน

2. ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 32 พบว่า

2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมโรงเรียนธนาคารส่งเสริมการออมที่ยั่งยืน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมโรงเรียนธนาคารส่งเสริมการออมที่ยั่งยืน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมโรงเรียนธนาคารส่งเสริมการออมที่ยั่งยืน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมโรงเรียนธนาคารส่งเสริมการออมที่ยั่งยืน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

โพสต์โดย K : [20 พ.ค. 2558 เวลา 08:10 น.]
อ่าน [566] ไอพี : 202.29.177.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม