ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์

ชื่อผลงาน การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ผู้ศึกษา นายอาทิตย์ ชลพันธุ์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานที่ 10 ที่กำหนดว่า สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ กลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 7 คน ได้แก่ ผู้ศึกษา หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และหัวหน้างานอนามัยและบริการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 65 คน ได้แก่ คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย และนักเรียนที่เป็นตัวแทนของห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคสามเส้าแล้วนำเสนอ โดยวิธีพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการพัฒนา สถานศึกษายังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม น้ำดื่ม ที่ล้างมือแปรงฟันยังไม่เพียงพอ ห้องน้ำห้องส้วมยังไม่สะอาด การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งจำนวนคอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ สถานศึกษายังขาดความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ จากชุมชน บุคคลและหน่วยงาน ปัญหาการจราจรในโรงเรียนที่ยังไม่ปลอดภัย และต้องปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยดำเนินการเป็น 2 วงรอบ ซึ่งแต่ละวงรอบมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติการ (Action) ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงานในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การประชุมระดมความคิด การแสวงหาความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การนิเทศแบบประชาธิปไตย และกลยุทธ์การติดตามและประเมินผล ใน 4 แผนงาน คือ 1) แผนงานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรมประกวดพื้นที่ของฉัน และกิจกรรมลดโลกร้อน 2)แผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ4) แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงการจราจรในโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดใหม่ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลการพัฒนาในภาพรวม แผนงาน และกิจกรรม มีผลการประเมินการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก แต่ต้องปรับปรุงในกิจกรรมลดโลกร้อน เรื่องการแยกทิ้งขยะและการประหยัดน้ำ ไฟ ส่วนแผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต้องปรับปรุงเรื่องตู้น้ำดื่ม และเพิ่มการกำกับดูแลนักเรียนในการรักษาความสะอาดโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลให้มากขึ้น และแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ต้องเพิ่มการดูแลการจราจรในโรงเรียน โดยจัดลูกเสือจราจรเพิ่ม ห้องสมุดต้องปรับปรุงเครื่องฉายใหม่ และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น

2. การดำเนินงานในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาได้ประชุมระดมความคิด วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง แนวทางแก้ไข และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์และรูปแบบการพัฒนาเช่นเดียวกับวงรอบที่ 1 เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืน และเพิ่มเติมในเรื่องที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายรวมทั้งเชิญผู้บริหารเทศบาลมาร่วมติดตามผลการพัฒนา ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาที่พบก่อนการพัฒนาได้

สรุปการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ทั้ง 2 วงรอบ ได้ดำเนินการตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนิเทศแบบประชาธิปไตย และการติดตามและประเมินผล ผลการพัฒนาในภาพรวม มีผลการประเมินการดำเนินงาน ( x̄ = 4.11) อยู่ในระดับมาก ได้ตามเป้าหมายของการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในห้องเรียน นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของนักเรียน มีการให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดียที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการปรับปรุงการจราจรให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของห้องสมุดอย่างเพียงพอ ครู นักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดกันมากขึ้น และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และได้รูปแบบในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียน คือ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 9 ขั้นตอน (เพิ่มการถอดบทเรียน) ประกอบกับการใช้กลยุทธ์การศึกษาดูงาน และกลยุทธ์การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โพสต์โดย อาทิตย์ ชลพันธุ์ : [20 พ.ค. 2558 เวลา 21:49 น.]
อ่าน [603] ไอพี : 1.10.213.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม