ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban an

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จำนวน 5 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง มีค่าความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 4.45 ซึ่งมีความเหมาะสมมาก หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival จำนวน 5 เล่ม

มีค่าความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 4.41 ซึ่งมีความเหมาะสมมาก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อสอบคู่ขนานแบบปรนัย (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตามวิธีของเบรนแนน (Brennan) ตั้งแต่ 0.27 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ ตามสูตรของโลเวท (Lovett Method) เท่ากับ 0.9198 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความเป็นข้อสอบคู่ขนานแบบปรนัย (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.38 - 0.72 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้ สูตร KR - 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson )

เท่ากับ 0.9614 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 4.36 ซึ่งมีความเหมาะสมมาก ผลการวิจัยพบว่า

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.10 / 82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้

ตอนที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” มีค่าเท่ากับ 0.5152

แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 51.52

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ (x̄ = 24.70, S.D. = 1.317) สูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ (x̄ = 19.07, S.D. = 1.015)

ตอนที่ 4 ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.50 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความดีเยี่ยม

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Boon Klang Ban and Phanatnikhom Basketwork Festival ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ (x̄ = 4.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกรายการ ทั้งนี้รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ (x̄ = 4.97)

โพสต์โดย ครูเอ : [22 พ.ค. 2558 เวลา 23:41 น.]
อ่าน [580] ไอพี : 101.109.22.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม