ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้รายงาน นายพัชรพงษ์ สุขแสวง

ปีที่พิมพ์ 2557

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต โดยใชการประเมินตามรูปแบบซิปป(CIPP Model) ซึ่งเปนแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และรายงานผลที่เกิดขึ้นและระดับความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากร จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 20 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน บ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 88 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สำหรับประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ และประเมินระดับความพึงพอใจ ต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการสรุปไดดังนี้

การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เฉลี่ยโดยรวม ทุกด้าน ตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม มีระดับ การดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลำดับระดับการดำเนินการจากมากไปหาน้อยคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น รองลงมาคือ ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ตามลำดับ ซึ่งผู้ประเมินที่เป็นนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีความคิดเห็นสอดคล้องใกล้เคียงกันทั้งในภาพรวมและรายข้อเกือบทุกด้าน แต่สำหรับ ครูและบุคลากร จะมีระดับความคิดเห็นสูงกว่าเกือบทุกด้าน ซึ่งสามารถสรุปผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ครูและบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้ปกครองนักเรียน เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ การดำเนินการมากที่สุด 5 ข้อ ระดับการดำเนินการมาก 3 ข้อ ข้อที่มีระดับการดำเนินการสูงที่สุด คือ หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการรองลงมา คือ โครงการช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของผู้เรียน ครูและบุคลากร ส่วนข้อที่มีระดับการดำเนินการต่ำที่สุด คือ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และ มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ ข้อที่มีระดับการดำเนินการ สูงที่สุด คือ จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ รองลงมา บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีระดับการเนินการ ต่ำที่สุด คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับการดำเนินการสูงที่สุด คือ การดำเนินกิจกรรมในโครงการ ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รองลงมา คือ การประเมินผลการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีระดับการดำเนินการต่ำที่สุด คือ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต พบว่า ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลำดับระดับการดำเนินการจากมากไปหาน้อยคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู และสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ตามลำดับ

5. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้ง 6 กิจกรรม

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4 กิจกรรม ระดับมาก 2 กิจกรรม เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โครงการห้องเรียนธรรมชาติ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพและกิจกรรมปรับปรุงห้องพิเศษเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ ด้านการบริหารจัดการ ตามลำดับ

โพสต์โดย นายพัชรพงษ์ สุขแสวง : [28 พ.ค. 2558 เวลา 09:36 น.]
อ่าน [630] ไอพี : 125.27.140.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม