ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนอาเซียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๑

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง

วันที่ .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้แความคิดเอนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

มาตรฐานที่ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ ป ๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ ป ๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ตัวชี้วัดที่ ป ๑/๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

สาระสำคัญ/ความคิดรวยอด

- การอ่านช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

- ลายมือ เป็นลักษณะการเขียนตัวหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะบ่งบอกของแต่ละคน

การปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักการคัดลายมือ จะทำให้คัดลายมือได้ดี

- การฟังหรือดูเรื่องราวต่าง ๆ อย่างตั้งใจจะทำให้สามารถจับใจความของเรื่องได้ และสามารถ

นำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

๑. ความรู้

การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การพูดสื่อสาร

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

การจำแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การสังเคราะห์ การปฏิบัติ/การสาธิต

การประยุกต์/การปรับปรุง การประเมินค่า การจัดกระบวนการคิดเป็นแผนภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- ซื่อสัตย์สุจริต

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- อยู่อย่างพอเพียง

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- รักความเป็นไทย

- มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูนำแถบประโยค คำทักทาย (สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ) มาติดไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่าน จำนวน ๑ รอบ จากนั้นครูใช้คำถาม เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสนทนา ดังนี้

 นักเรียนเคยได้ยินคำทักทายที่ไหนบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ คุณครูทักทายหน้าเสาธง, ในห้องเรียน)

๒. ครูให้นักเรียนจับคู่ และพูดคำว่าสวัสดีค่ะ,สวัสดีครับ พร้อมแสดงการไหว้โดยครูทำเป็นตัวอย่าง

 นักเรียนประโยคสวัสดีค่ะ,สวัสดีครับ และการแสดงการไหว้เป็นการทักทายของประเทศใด (ตัวอย่างคำตอบ ประเทศไทย)

 นักเรียนนอกจากการทักทายแบบประเทศไทย นักเรียนเคยเห็นหรือได้ยินการทักทายประเทศไหนบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ อัสลามมุอาลัยกุม วาอาลัยกุมุสสาลาม ประเทศมาเลเซีย))

๓. ครูให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง คำทักทายอาเซียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 เขียนคำทักทายของประเทศอาเซียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด มา ๑ ประเทศ พร้อมบอกชื่อประเทศ

 ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยพูดคำทักทายของประเทศอาเซียนที่เลือก

จากนั้นครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว ดังนี้

นักเรียนคิดว่าเพื่อน พูดทักทายของประเทศอาเซียนที่ตนเลือกได้ถูกต้องหรือไม่ (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)

 นักเรียนมีข้อไหนไม่ถูก (ตัวอย่างคำตอบ คำทักทายประเทศอินโดนีเซียไม่ถูกต้อง )

จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ใบงานเรื่อง คำทักทายอาเซียน บนกระดานดำ พร้อมอ่านคำทักทายประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกครั้ง

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

๑. รูปภาพผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียน

๒. แถบประโยคชื่อผู้นำอาเซียน

๓. แถบประโยคคำทักทาย

๔. ใบงาน

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน

๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

๑.๔ สังเกตพฤติกรรมการการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

๑.๕ ตรวจประเมินชิ้นงาน

๒. เครื่องมือ

๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน

๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

๒.๔ แบบสังเกตพฤติกรรมการการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

๒.๕ แบบประเมินชิ้นงาน

๓. เกณฑ์การประเมิน

๓.๑ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน ๑ รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ ๔ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องปานกลาง ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องมาก ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติไม่ได้เลย ให้ ๑ คะแนน

๓.๓ การประเมินพฤติกรรมการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ ๔ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องปานกลาง ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องมาก ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติไม่ได้เลย ให้ ๑ คะแนน

๓.๔ การประเมินพฤติกรรมการการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ ๔ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องปานกลาง ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องมาก ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติไม่ได้เลย ให้ ๑ คะแนน

๓.๕ การประเมินชิ้นงาน

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหาทุกข้อ ให้ ๓ คะแนน

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหา ๓ - ๔ ข้อ ให้ ๒ คะแนน

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหา ๒ – ๑ ข้อ ให้ ๑ คะแนน

ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยมาก ให้ ๓ คะแนน

ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยปานกลาง ให้ ๒ คะแนน

ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยพอใช้ ให้ ๑ คะแนน

ชิ้นงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด ให้ ๓ คะแนน

ชิ้นงานเสร็จหลังเวลาที่กำหนด ๕ นาที ให้ ๒ คะแนน

ชิ้นงานเสร็จหลังเวลาที่กำหนด ๑๐ นาที ให้ ๑ คะแนน

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ __________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ลงชื่อ_________________________

(นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลดา

________/________/_______

บันทึกหลังการสอน

 ผลการจัดการเรียนการสอน

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ปั¬ญหา / อุปสรรค

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

แนวทางแก้ไข

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ลงชื่อ__________________________ ลงชื่อ__________________________

(นางรอฮานา ศรีสุข) (นางสาวอะมีนา ดือเระซอ)

ตำแหน่ง ครู คศ.๑ ตำแหน่ง ครู คศ.๑

________/________/_______ ________/________/__

แบบบันทึกการทำงานรายบุคคล

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ความมีวินัย ความมีน้ำใจ

เอื้อเฟื้อ

เสียสละ การรับฟัง

ความคิดเห็น การแสดง

ความคิดเห็น การตรงต่อเวลา รวม

๑๕

คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

คำชี้แจงให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

๑๒ - ๑๕ ดี

๘ - ๑๑ พอใช้

ต่ำกว่า ๘ ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน

คำชี้แจงให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

อ่านออกเสียงคำถูกต้อง ชัดเจน เว้นจังหวะถูกต้อง

มีความมั่นใจ

ในการอ่านสามารถอ่านนำผู้อื่นได้ อ่านออกเสียงคำถูกต้องชัดเจน เว้นจังหวะถูกต้องมีความตั้งใจในการอ่าน อ่านออกเสียงคำถูกต้อง

เว้นจังหวะถูกต้อง

มีความตั้งใจ

ในการอ่าน

แต่เสียงอ่านยัง

ไม่ชัดเจน

เพราะขาด

ความมั่นใจ อ่านออกเสียงคำถูกต้อง แต่บางแห่งเว้นจังหวะไม่ถูกต้องและออกเสียง

ไม่ชัดเจน ระดับคะแนน

๔ (๑๐ คะแนน) ๓ (๙ คะแนน) ๒ (๗-๘คะแนน) ๑ (๕-๖ คะแนน)

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ ๔ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องปานกลาง ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องมาก ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติไม่ได้เลย ให้ ๑ คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดของนักเรียน

คำชี้แจงให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

คัดลายมือคำและข้อความที่กำหนดด้วยตัวบรรจง

เต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ คัดลายมือคำและข้อความที่กำหนดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงามและสะอาดมีเพียงบางจุดเท่านั้นที่ตัวหนังสือไม่เสมอกัน คัดลายมือคำและข้อความที่กำหนดด้วยตัวบรรจง

เต็มบรรทัด

ได้ถูกต้องและสวยงาม มีรอยลบเล็กน้อยและตัวหนังสือไม่เป็นระเบียบบางแห่ง คัดลายมือคำและข้อความที่กำหนดด้วย

ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ได้ถูกต้องความสวยงาม พอใช้ได้ แต่มีรอยลบหลายแห่งและตัวหนังสือ

ยังไม่เป็นระเบียบนัก ระดับคะแนน

๔ (๑๐ คะแนน) ๓ (๙ คะแนน) ๒ (๗-๘คะแนน) ๑ (๕-๖ คะแนน)

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ ๔ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องปานกลาง ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องมาก ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติไม่ได้เลย ให้ ๑ คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียน

คำชี้แจงให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

พูดสื่อสารได้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ถ้อยคำและกิริยาท่าทางเหมาะกับกาลเทศะและบุคคล พูดฉะฉานมีความมั่นใจ พูดสื่อสารได้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ถ้อยคำและกิริยาท่าทางเหมาะกับกาลเทศะและบุคคล มีความมั่นใจในการพูด พูดสื่อสารได้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ถ้อยคำและกิริยาท่าทางเหมาะกับกาลเทศะและบุคคล แต่ยังขาดความมั่นใจ พูดสื่อสารได้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม แต่

การแสดงกิริยาท่าทางยังต้องปรับปรุงเล็กน้อยและขาดความมั่นใจ ระดับคะแนน

๔ (๑๐ คะแนน) ๓ (๙ คะแนน) ๒ (๗-๘คะแนน) ๑ (๕-๖ คะแนน)

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ ๔ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องปานกลาง ให้ ๓ คะแนน

ปฏิบัติมีข้อบกพร่องมาก ให้ ๒ คะแนน

ปฏิบัติไม่ได้เลย ให้ ๑ คะแนน

ชื่อ................................................นามสกุล...............................................เลขที่...........ชั้น...........

ใบงานเรื่อง คำทักทายอาเซียน

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบประเมินชิ้นงานของนักเรียน

คำชี้แจงให้ ผู้สอน ประเมินชิ้นงานของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหา ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อย ชิ้นงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด รวม

คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหาทุกข้อ ให้ ๓ คะแนน

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหา ๓ - ๔ ข้อ ให้ ๒ คะแนน

ชิ้นงานมีความถูกต้องของเนื้อหา ๒ – ๑ ข้อ ให้ ๑ คะแนน

ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยมาก ให้ ๓ คะแนน

ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยปานกลาง ให้ ๒ คะแนน

ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยพอใช้ ให้ ๑ คะแนน

ชิ้นงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด ให้ ๓ คะแนน

ชิ้นงานเสร็จหลังเวลาที่กำหนด ๕ นาที ให้ ๒ คะแนน

ชิ้นงานเสร็จหลังเวลาที่กำหนด ๑๐ นาที ให้ ๑ คะแนน

โพสต์โดย นา : [31 พ.ค. 2558 เวลา 22:04 น.]
อ่าน [630] ไอพี : 125.26.204.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม