ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการบูรณาการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการบูรณาการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้รายงาน นายเธวิญ เย็นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

รายงานโครงการบูรณาทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชนของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชนของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 และเพื่อรายงานความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมด้าน จิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู จำนวน 59 คน และผู้ปกครอง จำนวน 285 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานโครงการ 1 ชุด แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียน ซึ่งผู้รายงานได้จัดทำแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงาน สรุปได้ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชนของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556

กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมสร้างความตระหนัก โรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้านการมีจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นประโยชน์และคุณค่าของการมีจิตอาสา

กลยุทธ์ที่ 2 ฟูมฟักพฤติกรรมนำสู่การปฏิบัติ โรงเรียนได้ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนของตนเอง ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมสืบสานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและท้องถิ่นของตนเอง

กลยุทธ์ที่ 3 จัดสร้างสิ่งดีงาม โรงเรียนได้ดำเนินการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนด้านการมีจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้นักเรียนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละแบ่งปัน และมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและท้องถิ่นของตนเอง

กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมชื่นชมความสำเร็จ โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ นำเกียรติยศ ชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทำให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความภาคภูมิใจ

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูต่อผลการดำเนินงานโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัญหา ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการดำเนินการพัฒนาพฤติกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรม และในการดำเนินงานโครงการมีการประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า โดยรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก

ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) มีการประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีการประสานความร่วมมือผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และวิทยากรท้องถิ่น มีการจัดอบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสา มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ชุมชนทราบ ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม พระสงฆ์และวิทยากรท้องถิ่นให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การปฏิบัติ และการทำงานเป็นทีม พบว่า ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) มีการมอบหมายหมายให้ครูที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน มีการนิเทศติดตามโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง มีการนำประเด็นปัญหาเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปประเด็นปัญหา จุดเด่น จุดด้อยในการดำเนินกิจกรรมของโครงการโดยรวมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน พบว่า ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Act) มีการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือนเพื่อเสนอแนะทางปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรม มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยจากรายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาสู่การจัดทำแผนงานโครงการในปีการศึกษาต่อไป มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางวารสารและทางเว็บไซต์ และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 พบว่า ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนโดยเชื่อมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ผ่านวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงามจากทักษะการปฏิบัติจริงด้วยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และวัด โรงเรียน สบปราบพิทยาคม ได้นำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ

ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการบูรณาการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายหลักของโรงเรียน เนื่องจากการวัดผลประเมินผลกิจกรรมในโครงการได้บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3. มีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งผลให้ขั้นดำเนินงานมีรูปแบบที่ชัดเจน

4. ครูมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

5. ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ

6. ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

7. มีการนำประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ได้จากการนิเทศติดตามเข้าที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อให้ครูทุกคนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ และร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานโครงการไปใช้

1.1 โรงเรียนควรมีการขยายผลการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนโดยจัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาทุกวัน มีการบันทึกพฤติกรรมด้านจิตอาสาประจำวันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนในแต่ละห้องเรียนทำโครงงานด้านจิตอาสาอย่างน้อยห้องละ 1 โครงงาน และให้ครูที่ปรึกษาดูแลคอยให้คำแนะนำ จัดให้มีการประกวดโครงงานระดับห้องเรียนมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการติดตามพฤติกรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อตรวจสอบความคงทนของพฤติกรรมด้านจิตอาสา

2.2 ควรให้มีการประเมินพฤติกรรมด้านจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหลักฐานชัดเจน สะดวกแก่การนำมาสรุปผลการดำเนินโครงการ

2.3 ควรมีศึกษารูปแบบการรายงานโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตอาสาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงโครงการต่อไป

โพสต์โดย วิน : [18 มิ.ย. 2558 เวลา 05:37 น.]
อ่าน [577] ไอพี : 171.4.246.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม