ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สำนั

การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ

1) ประเมินสภาพแวดล้อม (Context:C) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input:I) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินการตามโครงการ3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process:P) ในการดำเนินงานตามโครงการด้านการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product:P)ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท(SeatFramework) 5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact:I) ของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน6) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการตามโครงสร้างซีท (Seat Framework) ด้านผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน

การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการในปีการศึกษา 2557 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คนครจำนวน 33คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15คน ผู้ปกครองจำนวน 124 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องละ 6คนจำนวน 126คนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) จำนวน 300 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.607-610)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำนวน 5 ด้าน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านผลกระทบ(Impact:I)รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม(Context:C) และด้านผลผลิต(Product:P) ถัดมา คือ ด้านกระบวนการ(Process:P) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input:I)

ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) จำนวน 4 ด้าน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยการสอน (A-Activities) และด้านผู้เรียน (S-Student)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านสภาพแวดล้อม (E-Environment)ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหาและสรุป นำเสนอเป็นความเรียงเรียงลำดับความสำคัญตามจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามจากมากไปน้อย ดังนี้1)ควรสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องได้ร่วมกิจกรรม ร่วมแสดงความสามารถในทุกกิจกรรม 2)บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ บุคลากรที่รับผิดชอบมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากจึงไม่สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมได้เต็มที่3) วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ยังไม่หลากหลาย และไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปต้องซื้อจากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษเท่านั้น 4) บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ : [4 ก.ค. 2558 เวลา 19:13 น.]
อ่าน [511] ไอพี : 113.53.162.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม