ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย นางนงนุช รักษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปีวิจัย ปีการศึกษา 2557 (พ.ศ. 2557 – 2558)

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ สร้างรูปแบบ ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูในโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัญหาการบริหารงานวิชาการ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบทีมงานฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา ที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion = FGD) จำนวน 12 คน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบทีมงานฯ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ประเด็นปัญหาการบริหารงานวิชาการ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม และแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร งานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คณะกรรมการตามคำสั่งของโรงเรียน จำนวน 12 คน และครูในโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาและแบบสอบถามความพึงพอใจ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษาและด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม และแบบสอบถามเพื่อการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติบรรยาย และ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย

1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมมีปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีปัญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารการนิเทศภายใน ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามลำดับ

2. การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยหลักการบริหาร จำนวน 4 หลักการบริหารคือ หลักการสร้างทีมงาน (Team Working) หลักการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หลักการสร้างระบบทำงาน (System Planning) และหลักการประเมินผล (Evaluation)และ การตรวจสอบความเหมาะสมของ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า การประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานการศึกษา พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านครูมีความพึงพอใจต่อหลักการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบการทำงานเป็นทีม มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [24 ส.ค. 2558 เวลา 12:06 น.]
อ่าน [471] ไอพี : 58.181.163.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม