ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. ชื่อผลงาน ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

2. การบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง

3. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

4. เทคนิคการประสานงาน (Coopertion Technique)

5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

4.1 ความเป็นมา

นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแล อย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จากแผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๕ รายการย่อย

สพฐ. ได้กำหนดตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียน

ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยวัด : ร้อยละ 1.50 ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำหรับรายการ

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน

(2) ค่าหนังสือเรียน

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โดยมีโครงการรองรับตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี

ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สูตรการคำนวณตามตัวชี้วัด :

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

80 85 90 95 100

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

: นักเรียนจำนวน 20,929 คน (ระดับ 5)

4.3 กระบวนการดำเนินงาน

ระดับสถานศึกษา

1. ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557

2. สรุปรายงานการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับ สพป. /สพม.

1. ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557

2. สรุปรายงานการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม

สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบรายจ่ายต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดแต่ละงบประมาณแต่ละรายการ โดยใช้หลักการบริหารและตรวจสอบตามกระบวนการวงจรเดมิ่ง (PDCA) หลักธรรมมาภิบาล หลักการทำงานเป็นทีมหรือยึดหลักการมีส่วนร่วมเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยวัด : ร้อยละ 1.50 ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานโครงการ

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

5. ผู้ร่วมดำเนินการ

ประกอบด้วย

1.นายธิติวุฒิ มังคลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สัดส่วนของผลงาน 80 %

2.นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สัดส่วนของผลงาน 20 %

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานโครงการ

- ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- ข้อมูลพื้นฐาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา)

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- ศึกษารายละเอียด ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 ของ สพฐ./สพป./ร.ร.

(นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถาม (นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- รวบรวมแบบสอบถามจากโรงเรียน ทุกโรงเรียน (นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จัดทำค่าความถี่ (Frequency)

และค่าร้อยละ (Percentage) ที่ได้

(นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- จัดทำสรุปรายงานข้อมูลโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานของ สพฐ. (นายธิติวุฒิ มังคลาด)

- การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรมติดตามฯ ของ สพฐ.

(นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา)

7. ผลสำเร็จ

7.1 ผลสำเร็จของงาน

ด้านปริมาณ

จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕7 จำนวนทั้งสิ้น 20,929 คน แยกระดับการศึกษา ดังนี้

๑. ระดับก่อนประถมศึกษา 4,112 คน

๒. ระดับประถมศึกษา 14,411 คน

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,406 คน

ด้านคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้จากการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติด้านต่าง ๆ เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน

๒. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ

๔. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้และ

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

๕. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับโดยเน้นการเสริมสร้างจินตนาการอย่างไม่มีขอบเขตจากัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อและอุปกรณ์

การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6. สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนขาดเรียน ออกกลางคัน ก่อนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ

7. เพื่อประโยชน์โดยตรงแก่เด็กนักเรียนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

8. เพื่อให้โรงเรียนจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนในสังกัดได้ตรงกับ

ความจำเป็น และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด

9. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม

7.2 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

ด้านปริมาณ

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองของนักเรียนครบทุกคน

ด้านคุณภาพ

๑. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (100%)

๒. ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน

เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100%)

3. ระดับความสำเร็จของนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการจัด กิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมทัศนศึกษา (100%)

4.ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด) (100%)

๕. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (94.53%)

๖. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (100%)

๗. ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น (39.40%)

๘. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ (100%)

ด้านการมีส่วนร่วม

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) ในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินงาน

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลสำเร็จตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการได้คะแนนระดับ 5 (ดำเนินการได้ 100%)

8. ประโยชน์/บทเรียนที่ได้จากผลการดำเนินงาน

1. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนรายการ

ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ

เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน

3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

4. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจาก ลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าจัดการ

เรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

5. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการได้คะแนนระดับ 5 (ดำเนินการได้ 100%) ใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

9. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค

1. เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาไม่ทันเปิดภาคเรียน

2. แนวทางการดำเนินงานมีรายละเอียดมาก หลายขั้นตอน และมีความยุ่งยากในการดำเนินงาน

3. บัญหาความยุ่งยากเกี่ยวเนื่องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินทั้งต่อฝ่ายโรงเรียนและฝ่ายผู้ปกครอง

4. บัญหาการเพิ่มภาระงานธุรการของครู

5. บางสำนักพิมพ์ส่งหนังสือล่าช้าไม่ตรงตามจำนวนที่สั่งซื้อและไม่ได้มาตรฐานทั้งเนื้อหาและคุณภาพ

10. ข้อเสนอแนะ

มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน ควรศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติให้เข้าใจอย่างละเอียด

2) ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนควรจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลตามแบบเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน ควรดำเนินการด้วย

ความรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็วและทันตามกำหนด

4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการตรวจทานข้อมูลที่ครูผู้ที่ได้รับมอบหมายกรอกข้อมูลทุกครั้งก่อน

การรับรองข้อมูลอย่างจริงจัง

5) หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ แนวทาง วิธีการ การปฏิบัติในการใช้สิทธิ

ตามโครงการที่ถูกต้อง ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วไป

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ

ความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .................ธิติวุฒิ มังคลาด.......... ผู้เสนอผลงาน

(นายธิติวุฒิ มังคลาด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ ...........จันทร์ธิรา วงษ์วรรณา...... ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………สมบูรณ์ วันยะนาพร..……..

(นายสมบูรณ์ วันยะนาพร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ………นเรศ โปร่งแสง………..

(นายนเรศ โปร่งแสง)

รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

(เค้าโครง)

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ นายธิติวุฒิ มังคลาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรื่อง นักประสานงานยอดเยี่ยม : หัวใจของการปฏิบัติงานโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผนหรืองานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีลักษณะงานคือ การบริหารจัดการภายในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการบริหารราชการทั่วไป เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงานช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย การเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ภาวะจำกัดของทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้งานนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักการบริหารงาน โดยเฉพาะการประสานงานที่ดี มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้ โดยมีจุดหมายสูงสุดในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. บทวิเคราะห์ แนวคิด/ข้อเสนอ

2.1 บทวิเคราะห์

การศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ตามปัจจัยที่มีส่วนสำคัญ

ต่อการบริหาร ตามหลัก POSDCORB ของ Luther H. Gulick และ Lyndall Urwick

ปัจจัยสำคัญตามหลักการบริหารงาน การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

1.การวางแผน (Planning) กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน

โครงการกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลาและทรัพยากร

ที่จำเป็นในสำนักงานเขตเพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผลที่กำหนด

2.การจัดองค์กร (Organizing) การจัดโครงการภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อให้การ

ประสานงานของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ สามารถดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ และเอื้อต่อการอำนวยความ

สะดวกและการให้บริการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและส่วนราชการอื่น

ปัจจัยสำคัญตามหลักการบริหารงาน การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

3.การบริหารทรัพยากรบุคคล (Staffing) พัฒนาบุคลากรทั้งภายในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตระหนักและเห็นความสำคัญพร้อม

จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศใน

การทำงานที่ดีและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

4. การอำนวยการ (Directing) กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการและ

ต้องใช้การตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงนำการตัดสินใจดังกล่าว

มาแปลงเป็นแนวปฏิบัติ จึงต้องมีทักษะในการประสานงาน

และให้คำแนะนำกับบุคลากร ทีมงาน และส่วนราชการอื่น

5. การประสานงาน (Co-ordinating) เป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของกลุ่มนโยบายและแผน ในการประสาน

ส่วนต่างๆของการบริหารงานให้เข้ากันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนโยบาย

และแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. การรายงาน (Reporting) กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ การเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. โรงเรียน

ในสังกัด และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติต่อไป

7. การงบประมาณ (Budgeting) กลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับ

งบประมาณของสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด

จากการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ตามปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหารดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การประสานงาน เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งให้การดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มนโยบาย

และแผน ให้บรรลุผล เพราะทุกปัจจัยต้องใช้การประสานงานเข้าไปช่วยให้ปัจจัยต่าง ๆ ประสบความสำเร็จและ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานขององค์กร

2.2 แนวคิด/ข้อเสนอ

การประสานงาน ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคนทุกฝ่ายมีความ

เข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุและทรัพยากรต่าง ๆ

ในการทำงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้บริการ เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงควรมีการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้

การประสานงาน ซึ่งเป็นสมรรถนะประจำสายงาน ได้กลายเป็นศาสตร์ที่สามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวตน (Tactic Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ไปสู่ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งจะเป็นความรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดทำตัวแบบการประสานงาน เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อให้มีสมรรถนะ ศักยภาพ มีเทคนิคที่ดี เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมืออาชีพและนักประสานงานยอดเยี่ยม

ความรู้ที่ฝั่งอยู่ ความรู้ที่ที่ชัดเจน ตัวแบบ

ในตัวคน ถ่ายทอดได้ การประสานงาน

(Tactic Knowledge) (Explicit Knowledge) - Work Flow

จะประสานหน่วยงาน ต้องประสานคน จะประสานคน ต้องประสานใจ

การบริหารงานแบบบูรณาการ บริหารโดยการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆรวมทั้งเปิดโอกาสให้ทีมงานเข้ามามีส่วนร่วม

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่จะได้รับ

จะได้เครื่องมือหรือ ตัวแบบการประสานงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานนโยบายและแผน โดยใช้การประสานงานที่ดี เพื่อพัฒนางานของกลุ่มนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป และเป็นตัวนำให้การบริหารราชการให้บรรลุผล เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จในการจัดทำตัวแบบในการประสานงานของกลุ่มนโยบายและแผน

5. ผังกระบวนการ (Work Flow)

1. ตัวแบบการรับ-ส่งสาร

ผู้ส่งสาร

-บทบาทหน้าที่

สาร -ชัดเจน ไม่คลุมเครือ

-ละเอียด ถูกต้อง

กระบวนการส่งสาร -ชัดเจน

-เข้าใจง่าย

-สอดคล้องตรงกัน

สาร

ผู้รับสาร

ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สื่อสารเข้าใจตรงประเด็น

2. ตัวแบบการประสานงาน

รับเรื่อง

ไม่ครบ

ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ประสานหน่วยงาน

สรุปประเด็นเสนอ ผอ.กลุ่ม

ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.พิจารณา

ดำเนินการตามที่สั่งการ

รายงานผลการดำเนินงาน

เสร็จสิ้นกระบวนการ

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

3. ตัวแบบการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

พิจารณาความต้องการ

ประสานด้วยตนเอง ประสานทางโทรศัพท์ ประสานเป็นลายลักษณ์อักษร

กล่าวทักทาย/สวัสดี หนังสือขอความสนับสนุน

ขอรายละเอียด ส่งไปยังหน่วยงาน

จบการสนทนา พร้อมกล่าว ขอบคุณหน่วยงาน

สวัสดี/วางโทรศัพท์ สานความสัมพันธ์ต่อไป

ดำเนินการและรายงาน

ผลการดำเนินงาน

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

4. เทคนิคการประสานงานงบประมาณ

สพฐ.

- กำหนดกรอบวงเงิน ให้ สพป./สพม.

- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

สพป./สพม.

- กำหนดกรอบวงเงิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ สพป./ร.ร.

- แจ้ง ร.ร./ประธานเครือข่าย ดำเนินการตามคู่มือ

คณะกรรมการ

พิจารณาจัดตั้ง/จัดสรร

โรงเรียน

- ตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลความขาดแคลน ของ ร.ร.

- เสนอของบประมาณผ่านคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่ม ร.ร.

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณของ ร.ร. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน

-พิจารณาจัดตั้งและเรียงลำดับ

ความจำเป็นขาดแคลนของ ร.ร.ในเครือข่าย

คณะกรรมการ

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน

ขอรับรองว่าเป็นข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริง

ลงชื่อ .................ธิติวุฒิ มังคลาด......... ผู้เสนอแนวคิด

(นายธิติวุฒิ มังคลาด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558

โพสต์โดย วุฒิ : [24 ส.ค. 2558 เวลา 12:37 น.]
อ่าน [918] ไอพี : 106.0.204.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม