ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม โรงเรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและส่วนรวม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมือง

ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้วิจัย นางสาววิชญา ชุติมากุล

ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสถานศึกษามีบทบาท

สำคัญในการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีโดยใช้การวิจัยปฏิบัติ (Action Research) 2 วงรอบแต่ละวงรอบใช้กระบวนการวางแผน(Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีจำนวน13คนได้แก่ผู้วิจัยและผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าที่สมัครใจจำนวน 12 คนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 89 คนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 35คนโดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมแบบมีส่วนร่วมการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรากิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมบันทึก ท.4 เด็กดีมีคุณธรรม และการนิเทศ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกการประชุมแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบบันทึกการนิเทศการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation Technique)และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านความ

รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมโดยดำเนินการ 2 วงรอบซึ่งในวงรอบที่1 นี้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมแบบมีส่วนร่วมการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย4กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา และการนิเทศ หลังการพัฒนาทำให้กลุ่มมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องการแต่งกายการตรงต่อเวลาและด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในด้านการทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่บริการทำให้นักเรียนมีวินัยด้านความรับผิดชอบมากขึ้นมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทำงานเป็นกลุ่มดีขึ้นด้านการแต่งกายนักเรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน แต่งกายสะอาด เรียบร้อย นักเรียนมาโรงเรียนทันร่วมกิจกรรมของโรงเรียน จำนวนนักเรียนมาสายลดน้อยลง นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ทำเวรประจำวันทำหน้าที่ของตนเองและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ แต่พบว่ายังมีนักเรียนบางคนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าจึงดำเนินการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วมการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย5กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรากิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมบันทึก ท.4 เด็กดีมีคุณธรรมและการนิเทศ ผลการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบว่า นักเรียนมีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อยถูกระเบียบของโรงเรียนทุกคนด้านการตรงต่อเวลานักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนกำหนด ด้านการรักษาความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่บริการนักเรียนทำเวรประจำวันที่ได้รับมอบหมายทุกวันและช่วยกันทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ ทำให้โรงเรียนสะอาด เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น ซึ่งในภาพรวมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีเป็นที่น่าพอใจและถือว่าบรรลุเป้าหมาย

โดยสรุปการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีโดยกลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วมการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรากิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมบันทึก ท.4 เด็กดีมีคุณธรรม และการนิเทศ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือนักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดีขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

โพสต์โดย gap : [25 ส.ค. 2558 เวลา 12:09 น.]
อ่าน [750] ไอพี : 113.53.188.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม