ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๕E (Inquiry Cycle) กิจกรรมแนะแนว

อกสารประกอบการจัดกิจกรรม ชุดที่ 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต

เรื่อง อุปสรรคของความสาเร็จ

: สารวจและวิเคราะห์ตนเองเรื่อง อุปสรรคของความสาเร็จ

: การเข้าใจและยอมรับตนเอง

: อุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางสู่ความสาเร็จ

: การสร้างความสาเร็จ

นางเพียงพิศ วิชัยกิจ

ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง

1. การที่บุคคลจะประสบความสาเร็จได้ สิ่งใดสาคัญที่สุด

ก. พิจารณาความชอบของตนเอง ข. ยึดเพื่อนเป็นแบบอย่าง

ค. รู้ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ง. ทาตามที่ผู้ปกครองต้องการ

2. ข้อใดเป็นลักษณะเปูาหมายที่ดี

ก. นาไปปฏิบัติได้จริง ข. คาดหวังว่า น่าจะเป็นไปได้

ค. อาจจะทาได้หรือไม่ได้ ง. ยังไม่รู้ความต้องการตนเอง

3. หลักธรรมใดที่จะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในชีวิต

ก. อิทธิบาท 4 ข. พรหมวิหาร 4

ค. อริยสัจ 4 ง. สังคหวัตถุ 4

4. เมื่อพบปัญหาหรือมีความวิตกกังวล นักเรียนควรแก้ไขอย่างไร

ก. ร้องไห้เสียอกเสียใจ ข. ตั้งสติ พิจารณาสาเหตุของปัญหา

ค. โทษให้คนอื่นที่ทาให้เสียใจ ง. เก็บไว้เงียบๆ คนเดียว

5. ข้อใดบ่งบอกถึงจุดอ่อนของการทางาน

ก. งานเสร็จแล้วไม่ต้องเสียเวลาปรับปรุง ข. งานเสร็จแล้วต้องทบทวนอีกครั้ง

ค.การทางานต้องมีการวางแผนก่อน ง. มีความภูมิใจในผลงานตนเอง

6. ถ้านักเรียนเก็บปัญหาไว้คนเดียวไม่ปล่อยวางผลเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ก. ทาลายสุขภาพจิตของตนเอง ข. ไม่รู้สึกอะไรเลย

ค. ปล่อยไปเรื่อยๆ คงดีเอง ง. คิดว่าอีกไม่นานก็จะแก้ไขได้

7. ถ้านักเรียนมีปัญหากับเพื่อน ควรทาอย่างไร

ก. ไม่อยากพูดก็จะไม่พูดด้วย ข. หันหน้าพูดคุยกันด้วยเหตุผล

ค. ปรึกษาเพื่อนอีกโรงเรียนหนึ่ง ง. โทรแจ้งผู้ปกครองให้มาช่วยแก้ไข คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (30 คะแนน) (เวลา 15 นาที) แบบทดสอบก่อนเรียน

8. ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร

ก. บุคคลขาดสติใจร้อนไม่เสียสละ ข. การไม่ให้อภัยกัน

ค. ความเชื่อที่ผิดๆ ง. เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย

9. สิ่งที่สาคัญที่สุดในการไปสู่เปูาหมายที่ต้องการคืออะไร

ก. การควบคุมตนเอง ข. การให้คาสัญญา

ค. ความรู้จักประหยัด ง. การปิดกั้นตนเอง

10. ธรรมทองต้องการเกรด ๔ วิชาวิทยาศาสตร์ เขาจะต้องมีพฤติกรรมตามข้อใด

ก. การบริจาคทาน ข. ความเมตตา การให้

ค. การนั่งสมาธิ ง. ความอดทน พยายาม

11. บุคคลใดที่แสดงให้เห็นว่าควบคุมตนเองได้สาเร็จ

ก. พาณีส่งงานเพราะครูเตือน

ข. แสงเทียนเข้าเรียนเพราะกลัวครูทาโทษ

ค. สกุณาแบ่งเวลาดูหนังสือวันละ 2 ชั่วโมง

ง. รอดบุญขาดส่งงานหลายชิ้น

12. การประกอบอาชีพอิสระสิ่งใดมีความสาคัญที่สุด

ก. หลักการบริการ ข. หลักการบริหาร

ค. ต้นทุน ง. กาไร

13. ผู้ประกอบการค้าที่ดีถ้าต้องการประสบความสาเร็จควรมีคุณสมบัติตามข้อใด

ก. ขยัน มุ่งมั่น อดทน ข. ขยัน ใจร้อน วู่วาม

ค. รอบคอบ เรียบร้อย ไม่ถี่ถ้วน ง. ริเริ่มสร้างสรรค์ เลียนแบบ

14. งานกลุ่มจะสาเร็จได้ใครมีความสาคัญมากที่สุด

ก. ประธาน ข. เลขานุการ

ค. กรรมการ ง. สมาชิกทุกคน

15. เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มสมาชิกควรทาอย่างไร

ก. ต่างคนต่างอยู่ ข. ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้า

ค. ทุกฝุายต้องหันหน้าปรึกษากัน ง. ควรเลือกทีมงานใหม่

16. เมื่อมีความเครียดบุคคลใดสามารถจัดการได้เหมาะสมกับตนเองและความพอเพียง

ก. สุรีย์ไปเที่ยวซื้อของคนเดียว ข. กันยาเล่นกีฬากับเพื่อน

ค. พอเพียงซื้อเครื่องเสียงชุดใหม่ ง. ไชยาปิดห้องโทรศัพท์คุยกับเพื่อน

17. ปัญหาวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ สาเหตุสาคัญมาจากข้อใด

ก. โลกยุคสื่อสารไร้พรมแดน ข. การลอกเลียนแบบ

ค. การนิยมวัตถุ ง. การทะเลาะวิวาท

18. สถาบันแรกที่มีความสาคัญต่อวัยรุ่นมากที่สุด คือ สถาบันใด

ก. สถาบันสังคม ข. สถาบันครอบครัว

ค. สถาบันการศึกษา ง. สถาบันศาสนา

19. การหนีออกจากบ้านจะก่อให้เกิดปัญหาใดมากที่สุด

ก. ความโกรธแค้น ข. ความกดดัน

ค. การคบเพื่อนต่างเพศ ง. ความไม่ปลอดภัยในเรื่องเพศ

20. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มักห้ามปรามการกระทาที่ ไม่ เหมาะสมในเรื่องใดมากที่สุด

ก. การคบเพื่อนต่างเพศ ข. การเปิดเพลงเสียงดัง

ค. การขอไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ง. การไปขอพักอาศัยบ้านญาติ

21. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางด้านเพศ ข้อใดสาคัญที่สุด

ก. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ล่อแหลม ข. เที่ยวกับเพื่อนในตอนกลางคืน

ค. อย่าเชื่อคาพูดของคนแปลกหน้า ง. ไม่นั่งเล่นในสวนสาธารณะในตอนกลางคืน

เพียงลาพัง

22. บุคคลจะเกิดความรัก ความภูมิใจในตนเองได้ต้องทาอย่างไร

ก. สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ข. ให้คนอื่นชมอยู่ตลอด

ค. มีเพื่อนสนิทมาก ง. ทาความดีเพื่อให้คนอื่นเห็น

23. กิจกรรมใดที่ทาให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด

ก. การเล่าประสบการณ์ ข. การร่วมอภิปราย

ค. การอภิปรายรวม ง. การทางานในกลุ่ม

24. เมื่อเกิดปัญหาภายในกลุ่มเพื่อน วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือข้อใด

ก. ฟูองครู ข. พูดคุยกับผู้ปกครอง

ค. นิ่งเฉย ง. พูดคุยประนีประนอมด้วยเหตุผล

25. การฝึกทักษะจาเป็นต้องรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องใด

ก. การสาธิต ข. การบรรยาย

ค. ขั้นตอนการฝึก ง. ประยุกต์ใช้ในชีวิต

26. นุ่น พยายามใจเย็นไม่โต้ตอบเพื่อนที่ทะเลาะกัน แสดงให้เห็นว่า แนน มีพัฒนาการด้านใด

ก. การปรับตัวในสังคม ข. การพัฒนาการทางจิตใจ

ค. การพัฒนาด้านการพูด ง. การควบคุมอารมณ์

27. ผึ้งมักแสดงอาการไม่พอใจเมื่อครูชมน้อยว่าเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนการกระทาเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าแดงมีนิสัยอย่างไร

ก. ใจแคบ ข. ไม่ยอมรับผู้อื่น

ค. ไม่มีน้าใจต่อเพื่อน ง. ความอิจฉาริษยา

28. วัยรุ่นจะแก้ปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ที่อ่อนไหว โมโหง่ายได้อย่างไร

ก. ขอโทษทุกครั้งที่ตนเองผิด ข. หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทา

ค. ใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหา ง. แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

29. ตุ๊กตาชวนจอยเที่ยวหลังเลิกเรียน แต่ปืนปฏิเสธว่ามีงานบ้านต้องทาแสดงให้เห็นว่าปืนให้การปฏิเสธแบบใด

ก. แบบหลีกเลี่ยง ข. แบบผัดผ่อน

ค. แบบตัดบัวยังเหลือใย ง. แบบให้เข้าใจและรู้สึกถึงเหตุผลของเรา

30. เพื่อนชวนไปเที่ยวสถานบันเทิงที่วัยรุ่นเที่ยวในระยองนักเรียนจะปฏิเสธเพื่อนอย่างไร

ก. น่าจะลองไปดู ข. ถ้ามีเงินก็ไป

ค. ไปก็ได้เผื่อจะเจอเพื่อนใหม่ ง. ไม่ไปเพราะยังเรียนหนังสืออยู่

1. ค 2. ก 3. ก 4. ข 5. ก 6. ก 7. ข 8. ก 9. ก 10. ง 11. ค 12. ข 13. ก 14. ง 15. ค 16. ข 17. ก 18. ข 19. ค 20. ก 21. ง 22. ก 23. ง 24. ง 25. ง 26. ง 27. ข 28. ค 29. ง 30. ง เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ

ง.

ข้อ

1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15

30.

กระดาษคาตอบ

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

จุดประสงค์การเรียนรู้

8.1 วิเคราะห์สารวจอุปสรรคภายในตนเอง

นักเรียนสารวจตนเอง และตอบคาถามโดยขีดเครื่องหมาย  ลงในกรอบ  ตามที่เลือก

ลาดับ

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการ...

ใช่

ไม่ใช่

1

กลัวว่าจะทาอะไรผิดพลาด





2

ฝังใจอยู่กับอดีต





3

กังวลเกี่ยวกับอนาคต





4

มักเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น





5

ไม่มั่นใจในตนเอง





6

มักประเมินตนเองและผู้อื่นในแง่ลบ





7

ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข





8

ไม่มีเปูาหมายในชีวิต





9

รู้สึกตึงเครียดไม่ผ่อนคลาย





10

ไม่รักษาสัญญากับตนเอง



 คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นและทาใบงานที่ 1 เรื่องอุปสรรคของความสาเร็จ จานวน 20 ข้อ 2. เสร็จกิจกรรมนาส่งใบกิจกรรมให้ครูตรวจและประเมิน (เวลา 20 นาที) ใบงานที่

ลาดับ

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการ...

ใช่

ไม่ใช่

11

ชอบผัดวันประกันพรุ่ง





12

ไม่ให้อภัยกับความผิดพลาดของตนเอง





13

ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์





14

ทาร้ายสุขภาพของตนเอง





15

มักพูดว่า “ฉันทาไม่ได้”





16

คิดว่าตนเองไม่มีความสาคัญ





17

ไม่พยายามทาความเข้าใจกับทัศนะของผู้อื่น





18

ไม่พยายามปรับปรุง พัฒนาตนเอง





19

ไม่รักตนเอง ไม่รักผู้อื่น





20

ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่





รวม





ให้นักเรียนสารวจคาตอบที่นักเรียนตอบว่าใช่ แล้วให้น้าหนักข้อที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดจากมากไปน้อย

สรุป อุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางสู่ความสาเร็จของฉัน คือ

1. .............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

3. .............................................................................................................................

4. .............................................................................................................................

5. .............................................................................................................................

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน

3 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ............  ผ่าน  ไม่ผ่าน

2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน (นางเพียงพิศ วิชัยกิจ) ......../............./............

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

จุดประสงค์การเรียนรู้

8.2 อภิปรายและสรุปอุปสรรคที่ขัดขวางทางแห่งความสาเร็จของตนเองได้

8.3 บอกวิธีการแก้ไขอุปสรรคภายในตนเองได้

อุปสรรคความสาเร็จ เรื่อง.....................................................................................................

แนวทางแก้ไข.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

( เฉลยตามความคิดเห็นของนักเรียน และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน )

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน

3 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ............  ผ่าน  ไม่ผ่าน

2 หมายถึง พอใช้ คาชี้แจง 1. ให้สมาชิกในกลุ่ม เลือกข้อที่จะอภิปรายจากผลสรุปอุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางสู่ ความสาเร็จของสมาชิกในกลุ่มใบงานที่ 1 เลือกมาเพียง 1 ข้อ และช่วยกัน ระดมความคิดหาวิธีการแก้ไขเมื่อพบอุปสรรค 2. เตรียมส่งตัวแทนนาเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน (เวลา 10 นาที) ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน (นางเพียงพิศ วิชัยกิจ) ......../............./............ ใบงานที่ 2

1 หมายถึง ปรับปรุง

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ สารวจ อุปสรรภายในตนเอง

2. อภิปรายและสรุปอุปสรรคที่ขัดขวางทางแห่งความสาเร็จของตนเองได้

การเข้าใจและการยอมรับตนเอง

การตั้งเป้าหมายและแนวปฏิบัติเพื่อความสาเร็จ

การที่บุคคลจะประสบความสาเร็จในเรื่องใดก็ตาม สิ่งสาคัญประการแรกคือบุคคลนั้นจะต้องเข้าใจ รู้ความต้องการที่แท้จริงของตน และตั้งเปูาหมายที่ชัดเจนพร้อมทั้งหาวิธีการที่จะทาให้ความต้องการของตนนั้นประสบความสาเร็จได้ โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้

ความสาเร็จและความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญและทุกคนปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จ การที่บุคคลไม่ประสบความสาเร็จมิใช่ว่าบุคคลนั้นเป็นคนล้มเหลว เพราะสิ่งที่ล้มเหลวเป็นเพียงการกระทาของเราไม่ใช่เป็นตัวเรา การกระทานั้นสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีได้ โดยนาสิ่งที่ล้มเหลวมาพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป วิธีการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ก็คือการรู้จักวิธีการตั้งเปูาหมายที่ดีและนาไปปฏิบัติ ลักษณะของเป้าหมายที่ดี คือ

1. เป็นเปูาหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ (Specific) ใบความรู้ คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่เพื่อนในกลุ่มแล้วศึกษาร่วมกัน อภิปรายและสรุป เรื่อง การเข้าใจและยอมรับตนเอง : การตั้งเปูาหมายและแนวปฏิบัติเพื่อความสาเร็จ เตรียมทากิจกรรมต่อไป

2. สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องกระทา (Doable)

3. เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีความเป็นจริง (Realistic) แนวทางปฏิบัติเพื่อความสาเร็จ

การตั้งเปูาหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่ช่วยให้ความต้องการบรรลุผลสาเร็จได้ บุคคลจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างมีลาดับและเป็นขั้นตอน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้คือ

1. ตั้งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

2. นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาหาทางเลือกหลาย ๆ ทาง

3. ประเมินทางเลือกแต่ละทาง พิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลือกนั้น ๆ

4. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด

5. ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกไว้แล้ว

6. ประเมินผลการปฏิบัติโดยเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ หาผลการปฏิบัติตรงกับจุดมุ่งหมายนับได้ว่าการปฏิบัติประสบผลสาเร็จ

เอกสารอ้างอิง

เกื้อกูล ทาสิทธิ์และคณะ. กิจกรรมแนะแนว ม.4. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

จากัด , 2547.

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ สารวจ อุปสรรคภายในตนเอง

2. อภิปรายและสรุปอุปสรรคที่ขัดขวางทางแห่งความสาเร็จของตนเองได้

สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

2

3

4

5

1. ความหมายของความสาเร็จ หมายถึง ........................................................................................ .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ใบงานที่ 3 คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 3 เกี่ยวกับการสร้างความสาเร็จ โดยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์คาตอบลงในกรอบ 2. นาส่งใบงานให้ครูตรวจประเมิน (เวลา 10 นาที)

2. การตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ

2.1 จาแนกประเภทของจุดมุ่งหมาย

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.2 ลักษณะของจุดมุ่งหมายที่ดี

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการกาหนดจุดมุ่งหมาย

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน

3 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ............  ผ่าน  ไม่ผ่าน

2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน (นางเพียงพิศ วิชัยกิจ) ......../............./............

เฉลยใบงานที่ 3

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

1. ความหมายของความสาเร็จ หมายถึง การที่เราสามารถทากิจกรรมใด ๆ แล้วบรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความชื่นชมยินดี ในผลงานนั้น

2. การตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ

2.1 จาแนกประเภทของจุดมุ่งหมาย

แบ่ง ได้ 2 ประเภท

1. ประเภทที่เป็นไปได้ มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการไม่เกินความสามารถที่เรามีอยู่ สามารถจะกระทาได้และเห็นผลจริง ปฏิบัติได้จริง

2. ประเภทที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีความชัดเจน นาไปปฏิบัติไม่ได้

2.2 ลักษณะของจุดมุ่งหมายที่ดี

1. ชัดเจน เจาะจง รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ

2. นาไปปฏิบัติได้จริง

3. เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีความเป็นจริง

2.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการกาหนดจุดมุ่งหมาย

เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างมีลาดับและขั้นตอน สามารถประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เพื่อประสบความสาเร็จในชีวิต

อุปสรรคของชีวิตเป็นบททดสอบความแข็งแกร่ง ความอดทน ขอให้เราได้ภูมิใจที่ทาได้สาเร็จ

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยทางเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว ( 10 คะแนน )

(เวลา 10 นาที )

1. ข้อใดเป็นอุปสรรคภายใน

ก. วิตกกังวลกับอนาคตตนเอง ข. เพื่อนชวนไปเที่ยว

ค. ใช้เวลาว่างเล่นเกม ง. เสียงดังรบกวนขณะอ่านหนังสือ

2. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นประสบความสาเร็จ

ก. พลอยศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.2 ข. วิชิตตั้งใจเรียนแต่ทาคะแนนได้น้อย

ค. ศักดาทารายงานเสร็จ 1 เรื่อง ง. จรูญชนะเลิศการแข่งขันได้เป็นตัวแทน

3. การประสบความสาเร็จได้ สิ่งใดสาคัญที่สุด

ก. พิจารณาความชอบของตนเอง ข. ยึดเพื่อนเป็นแบบอย่าง

ค. รู้ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ง. ทาตามที่ผู้ปกครองต้องการ

4. ข้อความใดที่ทาให้บุคคลที่กาลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคชีวิต

ก. คิดอยู่แล้วว่าเธอทาได้แค่นี้ ข. ปัญหาแค่นี้เธอแก้ไขได้อยู่แล้ว

ค. เธอจะเอาดีไม่ได้เลยถ้าทาตัวแบบนี้ ง. ความสามารถแค่นี้ได้เท่านี้ก็ดีแล้ว

5. หลักธรรมใดที่จะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในชีวิต

ก. อิทธิบาท 4 ข. พรหมวิหาร 4

ค. อริยสัจ 4 ง. สังคหวัตถุ 4

6. คาพูดที่ว่า “ฉันทาไม่ได้” บ่งบอกความรู้สึกผู้พูดอย่างไร

ก. ไม่อยากรับผิดชอบ ข. ใจไม่สู้กลัวอุปสรรค

ค. กลัวเพื่อนจะไม่ชอบ ง. เพื่อไม่ให้ผู้อื่นมามุ่งด้วย แบบทดสอบ

7. สุภาษิตข้อใดควรนามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียน

ก. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ข. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

ค. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ง. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น

8. ข้อใดเป็นลักษณะเปูาหมายที่ดี

ก. นาไปปฏิบัติได้จริง ข. คาดหวังว่า น่าจะเป็นไปได้

ค. อาจจะทาได้หรือไม่ได้ ง. ยังไม่รู้ความต้องการตนเอง

9. บุคคลที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จได้คือใคร

ก. พ่อ แม่ ข. เพื่อน

ค. ตัวเราเอง ง. ครู

10. 1. ตั้งจุดมุ่งหมาย 2. ตัดสินใจเลือก

3. ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 4. นาข้อมูลมาประเมินทางเลือก

ข้อใดเรียงลาดับได้ถูกต้อง

ก. 3 2 4 1 ข. 1 4 2 3

ค. 1 2 3 4 ง. 2 3 1 4

เฉลยแบบทดสอบ

ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยทางเรียนรู้ที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคชีวิต เรื่อง : อุปสรรคของความสาเร็จ

1. ก 2. ง 3. ค 4. ข 5. ก

6. ข 7. ง 8. ก 9. ค 10. ข

ข้อ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

กระดาษคาตอบ

แบบประเมินลักษณะการเผชิญหน้ากับความเป็นจริง

ประเมินลักษณะการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของตนเอง โดยเขียนเครื่องหมาย √ หลังข้อความใน ๑ ข้อ ให้เลือกได้เพียงด้านเดียว ถ้าเลือกด้าน A จะไม่เลือกด้าน B หรือถ้าเลือกด้าน B จะไม่เลือกด้าน A

ข้อ

ด้าน A

ด้าน B

พร้อมเผชิญหน้ากับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

หวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงๆ ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก

คิดว่าการแข่งขันจาเป็นสาหรับชีวิตในสังคมสมัยใหม่

คิดว่าเราควรอยู่อย่างเรียบง่าย สบายๆ ๆม่ตามของตัวเอง

ชีวิตเหมือนน้าขึ้นลงน้าลง มีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่เกิดมา

ฉันจะขอพรให้พ้นจากความทุกข์เพราะทาให้จิตใจเศร้าหมอง

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้

การถอยหนีออกจากปัญหาอาจช่วยแก้ไขความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นได้

มีงานหลายงานที่เป็นผลสาเร็จของฉันและทาให้เกิดความสุขเมื่อนึกถึง

มีหลายสิ่งที่เคยทาแต่ทาไม่ได้ดีสักอย่างเลยไม่คิดอยากจะทาสิ่งใดแล้ว

ความเป็นคนเก่งทาให้ฉันได้รับทุกสิ่งที่ต้องการมาเสมอ

คนเราไม่ควรต้องการอะไรมากมายคิดแต่เพียงน้อยจะมีความสุขกับชีวิต

เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วฉันจะนึกถึงเปูาหมายในสิ่งที่ต้องทาต่อไป

คนเราไม่ควรต้องการอะไรมากมาย คิดแต่เพียงน้อยจะมีความสุขกับชีวิต

เมื่อจะทาให้สาเร็จคงต้องมุมานะและทุ่มเทจริงๆจึงจะได้

โชคชะตาเหนือสิ่งอื่นใด ถ้าจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยก็จะได้มันมาเอง

ไม่มีสิ่งใดยากเกินความพยายาม ถ้าตั้งใจจริงทุกสิ่งจะสาเร็จได้

คนเราเก่งไม่เท่ากัน คนเก่งมักจะได้สิ่งที่ดีกว่าคนที่ไม่เก่งเสมอ

๑0

เมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้น การตั้งสติแล้วตั้งหลักเพื่อรับมือเป็นสิ่งที่จาเป็น

คนโชคร้ายมักจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมอ คงต้องปล่อยเลยตามเลย

รวม

ด้าน A ได้ .............................. คะแนน

ด้าน B ได้ .............................. คะแนน

การให้คะแนน ตอบด้าน A ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบด้าน B ให้ 0 คะแนน

การแปลผล

คะแนนรวมด้าน A ได้มากกว่าด้าน B

เป็นคนที่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้ดี ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะจู่โจมเข้าหาตัว โดยคิดว่าสติและปัญญาที่มีอยู่จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ในที่สุดและมีความคิดที่จะเอาชนะความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นได้

คะแนนรวมด้าน B ได้มากกว่าด้าน A

เป็นคนที่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงน้อย มักจะหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ชอบคิดมาก วิตกกังวล และเกิดอาการกระวนกระวายใจให้เครียด เศร้าตามมาเสมอ

โพสต์โดย แอน : [28 ส.ค. 2558 เวลา 11:17 น.]
อ่าน [571] ไอพี : 183.88.115.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม