ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางตรึงใจ สีหะมงคล

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการ

เรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) พัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในประเด็น ดังนี้ 3.1 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3.3 ศึกษาทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียน กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ครู 17 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

และนักเรียน 187 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่ม 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในระยะที่ 2 (Pilot study) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จ านวน 37 คน จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2557 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ห้อง จ านวน 33 คน ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการ

จัดการเรียนรู้จ านวน 11 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างอย่างมีวิจารณญาณ

แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี2 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples )

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี2 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

วิจารณญาณในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และต้องการพัฒนา

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.58

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16

ระยะที่ 2 พบว่าผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( E1/ E2 ) มีค่าเท่ากับ 83.76/82.43

ระยะที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชา

เทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการท างานร่วมกันในระดับคุณภาพดีมาก

โพสต์โดย trungjai : [28 ส.ค. 2558 เวลา 16:29 น.]
อ่าน [454] ไอพี : 58.82.141.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม