ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านย

เรื่องที่ศึกษา : รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

ผู้ศึกษา : นางพธู เบ่งฮวด

ปีที่ศึกษา : ๒๕๕7

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาลของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ / ๘๐ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงพลงอนุบาล ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระหว่างการใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงพลงอนุบาล ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงพลงอนุบาล ซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของชุดฝึกกิจกรรมและผลการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ๓) ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลง อนุบาลของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 6 เพลง ๔) แผนการจัดประสบการณ์ ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงพลงอนุบาล จำนวน ๑ เล่ม

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาลที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีคะแนนระหว่างจัดกระบวนการเรียนจากชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ในภาพรวมทั้ง 6 บทเพลง โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามขั้นตอนการใช้ชุดฝึกกิจกรรม ร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E๑ ) เท่ากับ 87.90 แสดงว่าชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล มีประสิทธิภาพกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ ตัวแรก ที่กำหนดไว้และเมื่อพิจารณาในแต่ละบทเพลงที่มีคะแนนสูงสุดจากการสังเกตพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ตามขั้นตอนการใช้ชุดฝึกกิจกรรม ๓ อันดับแรกคือ เพลงใฝ่กตัญญู นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.42 รองลงมาคือ เพลงมีน้ำใจ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.93 และเพลงทำความดี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.46 ตามลำดับ

๒. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนการสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู้โดยชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ทั้ง 6 บทเพลง ได้ประสิทธิภาพตัวแรกเท่ากับ 87090 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยนำคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนได้ประสิทธิภาพตัวหลังเท่ากับ 91.91 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ เนื่องจากคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้ชุดฝึกกิจกรรมและหลังใช้ชุดฝึกกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ / ๘๐ ที่กำหนดไว้ โดยได้เกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.90 / ๙๑.91

๓. ผลการเปรียบเทียบผลการทำแบบทดสอบของนักเรียนอนุบาล 3 โดยใช้แบบทดสอบชนิดปลายเปิด ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาล ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติโดยที่ระดับ .๐๕

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้สอนและนักเรียนศึกษาวิธีการเรียนรู้จากชุดฝึกกิจกรรมบทเพลงเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

๒. ผู้ดำเนินการสอนจัดเตรียมสื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

๔. ฝึกให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความสุขในการเรียนในทุกขั้นตอน

๕. ควรมีการคิดชุดฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับบทเพลงไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กในทุกด้าน

๖. เมื่อพบปัญหาว่านักเรียนขาดความมั่นใจหรือขาดความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนน้อย ควรสร้างชุดฝึกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ชุดฝึกกิจกรรมร้องรำครื้นเครงเพลงอนุบาลในมุมมองอื่น ๆ เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์โดย พธู : [28 ส.ค. 2558 เวลา 22:09 น.]
อ่าน [465] ไอพี : 119.76.71.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม