ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ชื่อผู้ประเมิน : นางนพคุณ ครุฑหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ปีที่ประเมิน : 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 108 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 109 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน ผู้ปกครองนักเรียน 109 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมเชิงปริมาณ ควบคู่กับเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Window ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกตัวชี้วัด ทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการ ดังนี้

1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ จากการประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโดยภาพรวมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่าและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 10 กิจกรรมต่างๆในโครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ จากการประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโดยภาพรวมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมเพียงพอในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 9 วิธีการปฏิบัติงานกับระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน จากการประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมพบว่า กระบวนการดำเนินงานของโครงการ มีการปฏิบัติในระดับมาก ) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 11กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จากการประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

4.1 การประเมินพฤติกรรมนักเรียนต่อโครงการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ พบว่ามีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมนักเรียนตามกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านมีวินัย ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านรักความเป็นไทย ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน

4.2 การประเมินด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมของและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมแบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การนำจุดเด่นของแต่ละกิจกรรมไปพัฒนามาตรฐานโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม และมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน

โพสต์โดย noppakun : [29 ส.ค. 2558 เวลา 19:48 น.]
อ่าน [521] ไอพี : 116.58.245.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม