ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง

กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้วิจัย นายอนุกุล จันทรจิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น

เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง

กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คือ 1) ผลการจัดการศึกษานโยบาย จุดหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) และแนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) การจัดการเรียนรู้ กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาเพิ่มเติม) แหล่งข้อมูลที่ใช้

ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/1 และนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) กองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและประเมินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) กองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง

กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น

เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า

1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น คือ 1) ขั้นวางแผน ด้วยการศึกษา1.1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน มีคลองน้ำไหลผ่านข้างโรงเรียน ตลอดทั้งปี มีเศษฟางข้าวหรือหญ้าคาที่นำมาทำที่มุงหลังคาเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชได้ มีชาวบ้านเลี้ยงกบนาในตาข่ายเป็นอาชีพเสริม จำนวน 17 ครอบครัว การศึกษาจุดเน้นของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ที่ต้องการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อสร้างอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาความต้องการของบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ การเลี้ยงกบ ร้อยละ 32.20 1.2) การศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับ

หลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น คือ สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4

การอาชีพ ของกลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ

ที่ยั่งยืน 1.3) การศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดแทรกในการสอน และ 1.4) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น 2) ขั้นปฏิบัติ ด้วยการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่นหน่วยที่ 1 เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง แบ่งเป็น 15 เรื่องย่อย รวม 30 ชั่วโมง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น จำนวน 15 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง การนำเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม จำนวน 7 คน พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่นที่สร้างโดยภาพรวมและรายด้านเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และนำไปทดลองใช้กับนักเรียน

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน การขออนุมัติใช้ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน แล้วนำมาพัฒนากับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น จำนวน 27 คน 3) ขั้นสังเกตการณ์ ด้วยการนิเทศติดตามภายในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และการประเมินผลการพัฒนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 4) ขั้นสะท้อนผล ด้วยการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาเวลาเรียนจำกัด ต้นทุนค่าอาหารสำหรับการเลี้ยงกบนาในกะละมังค่อนข้างสูง กะละมังที่ใส่กบมีต้นทุนแพงและไม่ทนทานสำหรับเลี้ยงรุ่นถัดไป การตลาดและการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายยังไม่เหมาะสม และขาดการแบบบูรณาการ ทำให้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่นเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น คือ 1) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.51/88.80 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 77.51 แสดงว่า นักเรียน

มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 77.51 ตรงตามเกณฑ์ 70 หรือมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับดี 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ

5) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ หลังการจัดเรียนรู้ อยู่ในระดับดีที่สุด และนักเรียนยังมีรายได้เฉลี่ยคนละ 42.50 บาท ถือว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย จิต : [30 ส.ค. 2558 เวลา 05:52 น.]
อ่าน [622] ไอพี : 122.155.35.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม