ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ32102

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนหาญวิทยา-สรรค์ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 ห้องเรียน ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 29 คน และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จำนวน 2 ห้องเรียน ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .5/1 จำนวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .5/2 จำนวน 30 คน รวม 60 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 8 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 8 ชุด 3). แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบคนละชุด 4) แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 3 ด้านสื่อและอุปกรณ์ และด้านที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผล รวมทั้ง 4 ด้าน จำนวน 20 ข้อ

ผลการรายงานปรากฏ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา เท่ากับ 84.58 / 86.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.7460 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.60

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( ) = 26.57 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( ) = 16.48 นั่นคือ การจัด การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ32102 หน่วยที่ 5 เรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ระดับพึงพอใจมากที่สุด 2) ด้านกระบวน

การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3) ด้านสื่อและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4) ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

โพสต์โดย ครเก่ง : [1 ก.ย. 2558 เวลา 10:06 น.]
อ่าน [687] ไอพี : 61.7.186.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม