ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ กลุ่มสาระการเ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คนศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ครูผู้สอนกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 คน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 23 คน การได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

แบบแผนการวิจัยในขั้นการทดลองใช้ใช้การทดลองแบบ pre experimental design แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง(one group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ได้แก่แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินความเหมะสมและความสอดคล้องของชุดการเรียนรู้ 3) ชุดการเรียนรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบประเมินผลงานผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ารูปแบบของ

ชุดการเรียนรู้ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนมีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายควรมีเนื้อหาที่ให้ความรู้มีภาพประกอบและสีสันสวยงามมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปฏิบัติด้านเนื้อหาเรื่องแหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ ควรเป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้แก่แนวทางการประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ ในชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาองค์ประกอบระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการนำชุดการเรียนรู้ไปใช้ควรจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ 4-5 คนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 2 คนมีการวัดผลประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นแบบทดสอบแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลงาน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าชุดการเรียนรู้ประกอบด้วยคู่มือครู (ประกอบด้วย

คำนำ วัตถุประสงค์ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ คำชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ บทบาทของครูแผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้และแบบประเมินผลงานผู้เรียน) คู่มือผู้เรียน (ประกอบด้วย คำนำวัตถุประสงค์ คำชี้แจงในการใช้แบบทดสอบ)โดยชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนี้ประกอบด้วย 4 ชุดได้แก่1) คลองอ้อมนนท์ 2) สถานที่สำคัญในคลองอ้อมนนท์ 3) ภูมิปัญญาไทยในคลองอ้อมนนท์ และ 4) การทำสวนผลไม้ไร้สารพิษในคลองอ้อมนนท์ชุดการเรียนรู้มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล เท่ากับ 64.46/68.33 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 74.25/75.56 และชุดการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนามเท่ากับ 85.35/87.74

3. ผลการศึกษาการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและสนุกกับการเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ชุดการเรียนที่นำมาทดลองใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบการเรียนรู้

4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้คลองอ้อมนนท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน

โพสต์โดย au : [1 ก.ย. 2558 เวลา 16:11 น.]
อ่าน [683] ไอพี : 27.130.42.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม