ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 และเพื่อประเมินความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน จากองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ โรงเรียนวัดบางคางได้คัดกรองและดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนในด้านที่มีปัญหาตามความคิดเห็นของครูประจำชั้น ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบคัดกรองนักเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูประจำชั้น ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน เป็นข้าราชการครูโรงเรียนวัดบางคาง 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน รวม 40 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเกิร์ต ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งประเมินโดยครูประจำชั้น ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 และประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94

การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการโดยแจกแบบสอบถามให้กับครู 3 ฉบับ ผู้ปกครองนักเรียน 30 ฉบับ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ฉบับ รวม 40 ฉบับ ได้รับคืนมา 40 ฉบับ

คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

จากการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและ

ช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.69, S.D. = 0.31)

2. การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและ

ช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

2.1 ครูโรงเรียนวัดบางคาง มีความเห็นด้วยต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในองค์ประกอบที่ 1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x ̅= 4.75, S.D. = 0.28)

2.2 ครูโรงเรียนวัดบางคาง มีความเห็นด้วยต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในองค์ประกอบที่ 2 การคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.73, S.D. = 0.31)

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางคาง มีความเห็นด้วยต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในองค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅=4.44, S.D. = 0.42)

2.4 ครูโรงเรียนวัดบางคาง มีความเห็นด้วยต่อการดำเนินโครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.64, S.D. = 0.36)

2.5 ครูโรงเรียนวัดบางคาง มีความเห็นด้วยต่อการดำเนินโครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบางคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ในองค์ประกอบที่ 5 การส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.89, S.D = 0.16)

3. การแก้ไขปัญหาของโรงเรียน จะต้องนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที กิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้านนักเรียน การประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จากข้อมูลระเบียนสะสม และแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ) เพื่อป้องกันและแก้ไขให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางคาง เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่

ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มาให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบเพื่อหางบประมาณในบางส่วนมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนต่อไป

โพสต์โดย noom : [3 ก.ย. 2558 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [525] ไอพี : 1.20.183.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม