ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุชาดา นิลจันทร์

ปีที่ทำการวิจัย 2557

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล3 “เทศบาลอนุสรณ์” มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ให้สูงขึ้น 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้าง Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องโครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2557 ที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำสั่งโรงเรียนจำนวน 40 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 แผน 2) ชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8030 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.7652 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน โดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่องโครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes ได้ชุดการเรียน จำนวน 15 ชุด มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 81.45/81.02 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และ มีประสิทธิภาพรายชุดตามเกณฑ์ทั้ง 15 ชุด และมีประสิทธิภาพแต่ละชุด ดังนี้ ชุดการเรียนที่ 1 เรื่อง Negative Prefixes มีประสิทธิภาพ 82.16/80.91 ชุดการเรียนที่ 2 เรื่อง Reversative Prefixes มี ประสิทธิภาพ 81.14/80.23 ชุดการเรียนที่ 3 เรื่อง Pejorative Prefixes มีประสิทธิภาพ 80.34/82.27 ชุดการเรียนที่ 4 เรื่อง Prefixes of Attitude มีประสิทธิภาพ 80.40/80.45 ชุดการเรียนที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.82/82.27 ชุดการเรียนที่ 6 เรื่อง Prefixes of Time and Order มีประสิทธิภาพ 81.02/81.36 ชุดการเรียนที่ 7 เรื่อง Conversion Prefixes มีประสิทธิภาพ 80.57/82.05 ชุดการเรียนที่ 8 มีประสิทธิภาพ 81.36/80.91 ชุดการเรียนที่ 9 เรื่อง Noun suffixes(Verbs Noun suffixes ) มีประสิทธิภาพ 81.36/80.68 ชุดการเรียนที่ 10 เรื่อง Noun Suffixes (Adjectives Noun suffixes) มีประสิทธิภาพ 81.82/80.91 ชุดการเรียนที่ 11 เรื่อง Adjective suffixes (Nouns Adjective suffixes ) มีประสิทธิภาพ 82.95/81.36 ชุดการเรียนที่ 12 เรื่อง Adjective suffixes ( Verbs Adjective suffixes ) มีประสิทธิภาพ81.93/81.59 ชุดการเรียนที่ 13 เรื่อง Adverb Suffixes (Adjectives Adverb Suffixes) มีประสิทธิภาพ ชุดการเรียนที่ 14 เท่ากับ 82.39/81.82 ชุดการเรียนที่ 14 เรื่อง Verb Suffixes (Nouns Verb Suffixes) มีประสิทธิภาพ81.70/82.27 และชุดการเรียนที่ 15 เรื่อง Verb Suffixes (Adjectives Verb Suffixes) มีประสิทธิภาพ 81.36/81.59 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes ที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ทุกชุด

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนจากชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชุด

3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 0.7136 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.36 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สูงขึ้นจริง

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ ชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.27 , S.D.= 0.62)

โพสต์โดย ใหม่ : [4 ก.ย. 2558 เวลา 21:57 น.]
อ่าน [925] ไอพี : 223.205.247.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม