ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อเรื่อง ผลการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียนเพื่อเสริมทักษะ การอ่

Abstract

Thesis title : Development of the language functions and ASEAN contents Instructional

Handout for enhancing reading and speaking skills for Mattayomsuksa 2 students of Municipal school 5 (Watphajittasamakkee)

Researcher: Kanjana Katinmai

Academic Year: 2014

The research aims to develop the language functions and ASEAN contents

Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills The objectives were 1) to investigate fundamental data for Mattayomsuksa in order to develop the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills using basic information of ASEAN contents based on the needs analysis results; 2) to develop and investigate effectiveness of the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills as efficiency criteria of E1 / E2 = 80/80, that compare the percentage of formative assessment scores with the summative assessment scores; and 3) to tryout the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills 4) to investigate effectiveness of the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills as follows: 4.1 to compare communicative abilities of the students before and after the learning activities 4.2 to compare language functions and ASEAN contents knowledge of the students before and after the learning activities 4.3 to survey students’ satisfaction with the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills. The research instruments used for this study were: 1) The language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills 2) Lesson plan 3) Pre – test and Post – test language function knowledge and ASEAN knowledge tests that’s 4 multiple choice 30 items 4) a satisfaction survey in the quality of the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills. The samples were Mattayomsuksa students of Municipal school 5 (Watphajittasamakkee) academic year 2014, using purposive sampling technique.

The mean, standard deviation of items, independent t-test to analyze the data

The research findings were as follows:

1. The fundamental / data to develop the language functions and ASEAN contents Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills such as structure and language function to communicate in daily life for Mattayom 2 students were identified.

2. The language function and ASEAN content Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills with Constructivism with Cooperative Learning Approach in field tryout stage reached efficiency that compare the percentage of formative assessment scores (E1) = 83.12 with the summative assessment scores (E2) = 85.00, which was higher than the established requirement of 80/80

3. After implementation of Constructivism with Cooperative Learning Approach , the learning evaluation revealed the following results: 3.1 the average scores of language function and ASEAN content in post – test were significantly higher than pre – test score at the .05 level. 3.2 The satisfaction survey indicated that students’ overall satisfaction toward the language function and ASEAN content Instructional Handout for enhancing reading and speaking skills with Constructivism with Cooperative Learning Approach was at the highest level.

เรื่อง: การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การอ่านและการพูด โดยวิธีสอนตามแนวคอนสตัคต์วิสซึม ร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้

เรื่อง English for ASEAN รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

ผู้วิจัย: นางสาวกาญจนา กฐินใหม่

ปีที่วิจัย: 2557

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะ การอ่านและการพูด มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 ) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการพูด โดยวิธีสอนตามแนวคอนสตัคต์วิสซึม ร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง English for ASEAN รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการพูด โดยวิธีสอนตามแนวคอนสตัคต์วิสซึม ร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง English for ASEAN 4.1 เปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการใช้หน้าที่ภาษาและข้อมูลพื้นฐานอาเซียนในการสื่อสารของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการพูด โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 4.2 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านและการพูด ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ภาษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) พบว่านักเรียนไม่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้ ต้องการมีสื่อที่ใช้เพื่อการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจได้แก่เนื้อหาอาเซียน

2. เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีทั้งหมด 8 เล่ม ๆ ละ 1 เรื่อง

3. เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด ที่ผู้วิจัยนำไปทดลองใช้ทั้ง 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 83.12

และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) = 85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

4. ผลการประเมินหลังจากนำเอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด โดยวิธีสอนตามแนวคอนสตัคต์วิสซึม ร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้

พบว่า

4.1 ความรู้ด้านหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด สูงกว่าก่อนใช้

เอกสารประกอบการสอนหน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด อย่างมีนัย

สำคัญทางกสถิติที่ระดับ 0.5

4.2 ความรู้ด้านการใช้ทักษะการสื่อสาร (การอ่าน และ การพูด ) และด้านการนำความ รู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนร้อยละ 88.00 มีทักษะการสื่อสาร

4.3 ความตระหนักรู้ด้านทักษะทางสังคมของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย เอกสารประกอบการสอน หน้าที่ภาษาและเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการพูด โดยวิธีสอนตามแนวคอนสตัคต์วิสซึม ร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ปุ๊ : [8 ก.ย. 2558 เวลา 18:20 น.]
อ่าน [488] ไอพี : 49.48.91.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม