ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)อำเภอเมืองน

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล ของโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล ของโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ตามองค์ประกอบ 7 รูปแบบ โดยศึกษาจาก กลุ่มผู้บริหาร และครูผู้สอน ๔ คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ คน ตัวแทนชมรมผู้ปกครอง ๔ คน พนักงานครูโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) จานวน ๒๔ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งหมด ๓๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล ของโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นำข้อมูลที่ได้โดยการสรุปและเขียนเป็นความเรียง ผลการศึกษาสรุปแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารของโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)มีภาวะผู้นำสูง กำหนดทิศทางขององค์กรโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรและคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการสื่อสารที่ดีไปยังบุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร ให้ความสำคัญกับงานวิชาการ คุณภาพผู้เรียน และบุคลากรในองค์กร ตามลำดับ ส่วนการวางแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์สารสนเทศเป็นฐาน กระบวนการจัดทำและการพัฒนากลยุทธ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT แล้วกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทิศทางที่ชัดเจน มีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้อย่างเหมาะสม มีการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย สรุปผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงความก้าวหน้า และจัดทำรายงานผลการดาเนินงานประจาปี การประเมินตนเองทั้งของบุคลากรเป็นรายบุคคลและภาพรวมของสถานศึกษาแล้วรายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ สำหรับการจัดโครงสร้างองค์กร มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายตามภาระและขอบข่ายงานของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริการ งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ งานบริการทั่วไป แต่มีหัวหน้างานเพียงคนเดียว มีการวิเคราะห์งาน โดยจัดงานเป็นฝ่าย ๆ ที่ครอบคลุมขอบข่ายงานและภารกิจของสถานศึกษาและมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับ บุคลากรในและฝ่ายงาน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพบริบทและขนาดของสถานศึกษา กำหนดให้บุคลากรแต่ละคนมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานสอนโดยมีคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน องค์กรมีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานการตัดสินใจ ด้านการจัดการศึกษายังไม่เด่นชัด แต่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นบางส่วน เป็นบางเรื่อง นอกจากนั้นด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดและลดความไม่พึงพอใจให้น้อยที่สุดแล้วนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำมาปรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุก ๆ ด้านมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ถึงหลักสูตร และการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น การจัดนิทรรศการในงานวันอาลาสถาบัน การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น ในด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล องค์กรให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดเลือกบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา มีการออกคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี องค์กรมีการวางแผนอัตรากำลังจัดหาบุคลากรตามฝ่ายงานต่าง ๆ ตรงตามความถนัดและความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร มีการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม และมอบอำนาจในการตัดสินใจความสำนึกและผูกพันกับองค์กร สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานและการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย อีกทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร ปัญหาในด้านนี้ได้แก่ การขาดแคลน บุคลากร ครูภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ทาให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ จึงควรลดภาระของครูลงเพื่อให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่ สำหรับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำและใช้หลักสูตรบูรณาการ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความถนัดของตนเองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพของผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนและการค้นกว้าเพิ่มเติมของผู้เรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความทันสมัย อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างครอบคลุม และหลากหลาย ปัญหาที่โรงเรียนประสบคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สาเหตุหลักคือครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนมากเกินไปจึงปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนได้ไม่เต็มที่ ข้อเสนอแนะคือ ควรให้ครูทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การสอนให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น สุดท้ายคือด้านการบริการทั่วไป ด้านอาคารสถานที่มีแผนดำเนินงานอาคารสถานที่มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการจัดอาคารสถานที่พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบการ มีการใช้พื้นที่ของโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จัดให้มีระบบความมั่นคง ปลอดภัย มีการตรวจสอบและซ่อมบารุงอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม สะอาด น่าอยู่ และเอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาด้านอาคารสถานที่คือ โรงเรียนมีเนื้อที่น้อย คับแคบ ทาให้ห้องพิเศษต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะคือ กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณในการขยายเนื้อที่ของโรงเรียนให้กว้างขึ้น เพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนด้านการบริหารเงินและงบประมาณเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแผนการติดตามควบคุม การใช้งบประมาณผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณ ปัญหาคือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนมากขึ้นให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ด้านงานกิจการนักเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทางานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทางานเป็นทีม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนได้รับทราบ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกครั้งมีการจัดกิจกรรมีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนโดยเชิญชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำ

โพสต์โดย ครูนาจ : [9 ก.ย. 2558 เวลา 14:17 น.]
อ่าน [555] ไอพี : 101.109.76.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม