ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่บทคัดย่อ

เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง”

สำหรับนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าฝาง

ผู้วิจัย มณีรัตน์ สาลิมีน

ปีที่ทำวิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างก่อนใช้และหลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝาง3) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝาง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้าน ป่าฝาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้าน

ป่าฝาง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางจำนวน 5 เล่ม คือ 1.1)

สืบสานงานอ้อยร้อยเรียงภูมิปัญญา 1.2) อ้อยควั่นเชื่อมั่นความเป็นไทย 1.3) น้ำอ้อยสดรสชาติอร่อย 1.4)สุดยอดน้ำตาล รสหวานจับใจ ภูมิปัญญาไทยบ้านป่าฝาง 1.5)ข้าวเหนียวกวนเชิญชวนมาชิม 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางซึ่งเป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางมี 5 ระดับ ประเมินด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 3.1) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

3.2) ขั้นตอนการประกอบอาหาร 3.3) การเตรียมการตกแต่งอาหาร 3.4) การตกแต่งอาหาร 3.5)ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบแบบที (t-test) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงของเครื่องมือ การคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 และหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยหาค่า E1 และ E2

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง”

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.00/87.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดได้ คือ 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

3. ผลการพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด”ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” ในแต่ละครั้งมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกครั้ง จึงสรุปได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินทักษะการทำงานผ่านทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านป่าฝางหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ผลผลิตจากอ้อยบ้านป่าฝาง” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.65

โพสต์โดย มาเบน : [30 ก.ย. 2558 เวลา 14:08 น.]
อ่าน [454] ไอพี : 1.47.28.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม