ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและกา

ชื่อผลงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย : นางสุจินต์ ชาวสวน

ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน วิชาอินเทอร์เน็ตและ การสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและ การสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 41 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน วิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X-bar ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. )

ผลการวิจัยพบว่า

จาการดำเนินการตามวิธีกระบวนการวิจัย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้ บทเรียน แสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ มีค่า E1 และ E2 เท่ากับ 86.74/90.20 แสดงว่า บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์โดยมีค่า E1 และ E2 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X-bar=4.47, S.D.=0.13) ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน วิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar=4.50, S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า นักเรียนสามารถจัดทำสื่อ นวัตกรรมจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเผยแพร่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar=4.70, S.D.=0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( X-bar=4.60, S.D.=0.49) ส่วนนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของตนเองต่อบุคคลอื่นได้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( X-bar=4.17, S.D.=0.66) อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

3. แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่าปีการศึกษา 2556 มีคะนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.32 ปีการศึกษา 2557 มีคะนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.02 คะแนนความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.71 คิดเป็นร้อยละ 29.41 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2556 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ปีการศึกษา 2556-2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 77.75 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.25 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2556 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.23 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.58 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มีค่าพัฒนา +1.35 มากกว่าปีการศึกษา 2556 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar=4.60, S.D.=0.16) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ครูทบทวนความรู้เดิม เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar=4.70, S.D.=0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจากสื่อ เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ( X-bar=4.68, S.D.=0.47) ส่วนนักเรียนได้ทำงานและใช้กระบวนการกลุ่มมีโอกาสให้ความรู้แก่เพื่อนและได้รับความรู้จากเพื่อนเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( X-bar=4.51, S.D.=0.50) อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1.1 ควรออกแบบบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยมีสื่อประสมหลากหลายเหมาะสม เพื่อสร้างความน่าสนใจ และคำนึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถในการเรียนรู้

1.2 ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างๆ กัน ซึ่งจะได้ทราบว่าบทเรียนแสวงรู้บนเว็บมีผลต่อสถานภาพดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงเทคนิควิธีในรายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสมต่อไป

1.3 ในพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บควรมีการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการเรียนในห้องเรียนปกติและการเรียนแบบบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนต่อไป

1.4 ควรมีการทำวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาลักษณะของเนื้อหาวิชา และธรรมชาติของผู้เรียนต่อความพร้อมในการจัดการเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในลักษณะอื่น

โพสต์โดย ครูแจง : [9 ต.ค. 2558 เวลา 01:24 น.]
อ่าน [587] ไอพี : 113.53.166.134
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม