ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นักเรียนชั้นประ

บทคัดย่อ

ผลงานเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์

โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้

ผู้ศึกษา นางภัสริน ไชยยะ

ปีการศึกษา 2557

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน

คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านขุนห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ จำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากนิทานอีสป เล่มที่ 2 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน เล่มที่ 3 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากเพลงลูกทุ่งเล่มที่ 4 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากเพลงลูกกรุง เล่มที่ 5 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากข่าว เล่มที่ 6 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากบทความ เล่มที่ 7 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากบทร้อยกรองและเล่มที่ 8 การอ่าน คิดวิเคราะห์จากโฆษณา 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย ใช้เวลาจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง มีวิธีดำเนินการศึกษาดังนี้ ทำการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ก่อนใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้จนครบ 18 แผน จึงทำการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมชุดเดิมกับที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ก่อนการใช้ชุดกิจกรรม นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) และค่าประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมทั้ง 8 เล่ม คือ 84.77 / 87.50 เมื่อพิจารณารายละเอียดของคะแนนนักเรียน พบว่า ระหว่างเรียนนักเรียนได้คะแนนระหว่าง 64-69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 64 - 72 คิดเป็นร้อยละ 84.77 ส่วนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนได้คะแนนระหว่าง 24 – 29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 26.25 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.50 แสดงว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

2. ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม กล่าวคือ คะแนนจากการทดสอบ ก่อนเรียน นักเรียนได้คะแนนระหว่าง 6-18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 11.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.96 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 4.03 ส่วน การทดสอบหลังเรียน นักเรียนได้คะแนนระหว่าง 24-29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 26.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 1.57 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า หลังเรียนนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 14.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 2.63 แสดงว่า การเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.67 , = 0.19)

โพสต์โดย ครูภัสริน : [20 ต.ค. 2558 เวลา 14:26 น.]
อ่าน [543] ไอพี : 119.42.109.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม