ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA )ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง ก

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA )ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นางสาวเต็มดวง พรหมรัตน์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA)ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในการวิจัย คือ คณะครูของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() การทดสอบที(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ระดับการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA)ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78, =0.19 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ( = 3.91, =0.33 ) รองลงมาด้านงานวิจัยในชั้นเรียน(=3.88, =0.34) ด้านงานการจัดการเรียนการสอน(=3.85, =0.29) ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา(=3.75, =0.34)ด้านงานวัดผลและประเมินผล(=3.67, =0.29)และด้านงานนิเทศภายใน(=3.65, =0.30) ตามลำดับ

2.ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA)ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ เพศ อายุและระดับการศึกษา พบว่า ครู โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง ที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ตามความคิดเห็นที่มีต่อระดับการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง จำแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์การทำงาน พบว่า ครู โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขต ห้วยขวาง ที่มีประสบการณ์การทำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4.1.ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจอย่างเป็นระบบและควรจัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรให้ตรงกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

4.2.ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน

ควรจัดอบรมสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และควรนำผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนจริง ๆ

4.3.ด้านงานการจัดการเรียนการสอน

ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้คณะบุคลากรได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้/นวัตกรรมให้เป็นระบบและมีความหลากหลายมากขึ้น

4.4.ด้านงานการนิเทศภายใน

ควรดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง จัดระบบนิเทศที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทราบข้อบกพร่อง ข้อที่ควรพัฒนาและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานอย่างแท้จริง และควรประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนที่กำหนดอย่างจริงจัง

4.5.ด้านงานการวัดและประเมินผล

ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามให้มีการวัดผลและประเมินผล เป็นไปตามแผน ควรมีการนำผลการประเมินผลและปัญหาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไปและควรมีการประชุมชี้แจงหรือหารือเพื่อให้การดำเนินวัดผลและประเมินผลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

4.6.ด้านงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ควรมีการจัดทำแผนงานและโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ชัดเจน ควรจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง และควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ พิจารณาในการจัดทำแผนงานหรือโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์โดย jerdja : [25 พ.ย. 2558 เวลา 14:08 น.]
อ่าน [562] ไอพี : 180.180.49.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม