ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

เรื่องที่วจิยั รายงานการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงาน วทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผวู้จิยั นายธีรพงศ ์ นาคสง่า หน่วยงาน โรงเรียนบา้นตูแตหรา สงักัด สา นกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่วจิยั ปีการศึกษา 2557

บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตัถุประสงคเ์พอื่สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพอื่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ นกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรม โครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพอื่ศึกษาความพงึพอใจของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื กลุ่มประชากร เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบา้นตูแตหรา สังกัด สา นกังาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีสิตของพชื สา หรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 5 เล่ม 10 แบบฝึกทกัษะ (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 10 แผน การจดัการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน เรื่อง การดา รงชีวติของพชื แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จา นวน 40 ขอ้ (4) แบบประเมินความพงึ พอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงาน วทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จา นวน 15 ขอ้ ผศู้ึกษาไดท้ดสอบก่อนเรียน และดา เนินการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน และประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่ มีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื นา ขอ้มูลวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช ้t-test

ผลการศึกษาพบว่า 1.การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรม โครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.22/82.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวติของพชื ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงานวทิยาสาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ และกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง การดา รงชีวิตของพชื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี ความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( = 4.44)

โพสต์โดย ธีร์ : [27 พ.ย. 2558 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [378] ไอพี : 106.0.211.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม