ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

ผู้ประเมิน นางจุฑารัตน์ พรเวียง

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) สำหรับประเมินโครงการใน 4 ด้านประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )

ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลผลิต (Product) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสภาวะแวดล้อม (Context) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context)

ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 7 กำหนดวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา รายการที่ 17โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 15 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประโยชน์ ต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และรายการที่ 2 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสมในการแก้ปัญหานักเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา เป็นรายการพบว่า ส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 1 มีบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพียงใด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมารายการที่ 12 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม เพียงใด รายการที่ 20 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสม เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และรายการที่ 8 งบประมาณ มีความเพียงพอ เหมาะสม เพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ส่วนมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนได้มากน้อย เพียงใด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 22 นักเรียนได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเหมาะสม เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ 5 ใช้สังคมมิติในชั้นเรียน มากน้อย เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และรายการที่ 40 ติดตามประเมินพฤติกรรมนักเรียนหลังการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง เพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ใน ระดับมาก

ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ พบว่า ทุกวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ 1 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือวัตถุประสงค์ที่ 4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถหลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์ที่ 3 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และวัตถุประสงค์ที่ 5 นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นัฐพล : [1 ธ.ค. 2558 เวลา 15:25 น.]
อ่าน [458] ไอพี : 27.55.30.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม