ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

ชื่อผู้ประเมิน : นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งนี้ โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยผู้ประเมินได้ดำเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในด้าน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต

ตอนที่ 2 การจัดทำแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนบ้านปากบางกลมในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 139 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน 2) ครู จำนวน 6 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 51 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน 5) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 6) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามแบบ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 9 ฉบับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัดในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ด้านความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ด้านความเหมาะสมของ ด้านความพร้อมของแหล่งบริการสุขภาพ พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยภาพรวมโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่าทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพบว่าโดยภาพรวมโครงการมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดโดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินกิจกรรม ด้านการนิเทศติดตาม ด้านการประเมินผล ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่าทุกตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมโครงการมีผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดโดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านผลการดำเนินงาน ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ที่ให้ข้อมูล คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นโครงการที่ดีมากช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ควรดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยครูได้เสนอแนะให้ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายให้ครู ได้พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลป้องกันรวมถึงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วย ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพสู่ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและบุตรหลานให้มีสุขภาพที่ดี การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นักเรียนเสนอแนะให้ โรงเรียนควรจัดให้มีอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กมากขึ้น และโรงเรียนควรมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้หลากหลายชนิดขึ้น ส่วนผู้ปกครองเสนอแนะให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และให้มีระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน การดำเนินงานของเครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงให้มีการรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะๆ ทั้งรายงานภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เสนอแนะให้โรงเรียนประสานอาสาสมัครหมู่บ้านเข้ามาดูแล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ขยายวงกว้างออกไปให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อขอสนับสนุน ขอยืมอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องตรวจวัดสายตา หรือเครื่องมืออื่นๆที่ราคาแพงและโรงเรียนขาดแคลน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตอนที่ 2 การจัดทำแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หลังจากประเมินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ประเมินนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และคัดเลือกจากผลการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ในด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม นำมาจัดทำแนวทางการยกระดับเพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้ประเมินนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำ จัดทำแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม ดังนี้

ด้านบริบท เกี่ยวกับนโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ในการกำหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดโรงเรียนต้องมีการประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ชัดเจน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง และนโยบายและจุดมุ่งหมายที่ประกาศต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

ด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับด้านบุคลากร คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างดี ควรมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนิเทศติดตามประเมินผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหาร คณะครู ชุมชนให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และควรมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนควรจัดหา ผลิตสื่อและเอกสารที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเสริมการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ โรงเรียนควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บและซ่อมบำรุงสื่อ อุปกรณ์การส่งเสริมสุขภาพให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ โรงเรียนควรจัดหาสถานที่ประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล โรงเรียนควรจัดเตรียมสถานที่ สนามกีฬาเพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการ โรงเรียนต้องประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตแพทย์เพื่อดูแลเรื่องฟันและสุขภาพช่องปากของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ด้านกระบวนการ ในด้านการดำเนินกิจกรรม ควรกำหนดปฏิทินการตรวจสุขภาพที่ชัดเจน ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนตามปฏิทิน โรงเรียนควรแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมย่อยของโครงการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านการประเมินผล ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมย่อย รายงานผล ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรม ด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ นำผลการประเมินจากกิจกรรมย่อยมาทบทวนร่วมกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันท่วงที

ด้านผลผลิต ด้านผลการดำเนินงาน ควรจัดบริการตรวจสุขภาพตามปฏิทิน นักเรียนบันทึกผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง จัดบริการอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการและเพียงพอ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียน จัดบริการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง โทษของสิ่งเสพติด อาหาร การออกกำลังกาย สุขภาพจิต แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จัดทำสื่อ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านปากบางกลม จึงเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับตามแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ได้นำเสนอไว้

โพสต์โดย ครูขวัญ : [7 ธ.ค. 2558 เวลา 20:10 น.]
อ่าน [585] ไอพี : 1.10.249.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม