ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การแปรรูปอาหารและถนอมอาหารจากผลของพันธฺุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น

ชื่อผลงาน ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหาร

จากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

ชื่อผู้ทำผลงาน นางมัณฑนา ตู้ประดับ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต จำนวน 6 แผน รวม 22 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.83 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ความเที่ยงเท่ากับ 0.75

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.77/89.44 เมื่อพิจารณาแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.08 ร้อยละ 56.92 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.92 ร้อยละ 89.74 ความก้าวหน้าทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.85 ร้อยละ 32.82 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลของพันธุ์ไม้ชายเลนในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต มีค่าเฉลี่ย รวม 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับคุณภาพค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และอยู่ในระดับความพึงพอใจมากขึ้นไป

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนานวัตกรรมฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว ที่ให้การสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำในการทำงานวิจัย ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล

ขอบขอบคุณ ผ.ศ.ดร.ปัญญา ทองนิล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวรัชนี จันทร์วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ นางบุญเลี่ยม จำปาวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก นางสาวโกศล สุขเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณสามีและลูก ๆ พร้อมญาติพี่น้องทุกคน ที่เข้าใจคอยเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน จนทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกประการ

มัณฑนา ตู้ประดับ

โพสต์โดย puky : [15 ธ.ค. 2558 เวลา 17:45 น.]
อ่าน [631] ไอพี : 171.4.232.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม