ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

บทคัดย่อ

พัทธนันท์ พูนประสิทธิ์ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET). 261 หน้า. ปีที่พิมพ์ 2562.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครใจใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่พัฒนาขึ้น เป็นการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน ศึกษานิเทศก์ 2 คน และครู จำนวน 30 คน และกลุ่มที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา 2560-2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ (3)แบบประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรงกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูที่สมัครใจเข้ารับการนิเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent) ซึ่งมีผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 เรื่องนิเทศ (Subject) ประกอบด้วย (1) ที่มาและความสำคัญ

ของงานนิเทศ และ (2) เนื้อหา/สาระเรื่องที่นิเทศ

องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์การนิเทศ (Object) ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์

การนิเทศ (2) เป้าหมายการนิเทศ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) (3) กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ

และ (4) ตัวชี้วัดความสำเร็จ

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศ (Supervise) ประกอบด้วย (1) กระบวนการนิเทศแบบ 4C ใช้การนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม (C1 : ประสานสร้างมิตร (Coordinate) , C2 : ร่วมคิดร่วมทำ (Collaborate) , C3 : เรียนรู้ไปด้วยกัน (Co-Learning) ,C4 : สร้างสรรค์ผลงาน (Create)) (2) ขั้นตอนหรือกิจกรรมการนิเทศ (3) บทบาทของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม และ (4) สื่อและเครื่องมือการนิเทศ

องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation) ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัด

เป็นการระบุ ผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impact) และประสิทธิผล (Effectiveness) (2) เป้าหมาย ระบุให้สอดคล้องการตัวชี้วัด (3) วิธีการประเมิน และ (4) เครื่องมือการประเมิน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ( =4.18,S.D.=0.45)

2. ผลการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า (1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการนำไปปฏิบัติได้ในระดับ มาก ( =4.03, S.D.=0.55) (2) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ของครูก่อนและหลังได้รับการนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศ ( =26.43, S.D.=1.25) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศ ( = 19.60, S.D. = 1.43 ) (3) ความพึงพอใจของครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( =4.24, S.D.=0.51) และการหาประสิทธิผล โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของปีการศึกษา 2558 – 2559 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ในวิชาที่มีครูเข้ารับการนิเทศโดยใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น

3. ผลการรับรองรูปแบบ ขยายผลและจัดทำข้อเสนอแนะ พบว่า (1) ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกองค์ประกอบ (2) ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการอบรมและได้รับการนิเทศ ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับ มาก ( =4.15, S.D.=0.42) (3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการนำรูปแบบไปใช้ในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับ มาก ( =4.06, S.D.=0.57)

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้องควรนำรูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

โพสต์โดย พัทธนันท์ พูนประสิทธิ์ : [6 มิ.ย. 2562 เวลา 11:37 น.]
อ่าน [1252] ไอพี : 134.236.221.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ