ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

พัทธนันท์ พูนประสิทธิ์ : การศึกษาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ. 201 หน้า. ปีที่พิมพ์ 2562.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูในจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ทุกสังกัด จำนวน 268 โรงเรียน ใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ (ผู้บริหารสถานศึกษา 268 คน และครู 268 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยการศึกษาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ โดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลโดย จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและประสานบุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วส่งแบบสอบถาม พร้อมซองติดแสตมป์สำหรับส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัย และคำอธิบายการตอบกลับแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ ไปให้โรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ซึ่งมีผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =4.22, S.D.=0.73)

เมื่อพิจารณารายด้านผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สมรรถนะด้าน (1) การจัดการเรียนรู้ (2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (3) การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (4) การประกันคุณภาพการศึกษา

(5) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(7) คุณภาพผู้เรียน และ (8) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ มีผลการวิจัยดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะที่จำแนกตามตำแหน่งของผู้ตอแบบสอบถาม

ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีสมรรถนะ

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะที่จำแนกตามจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา

ที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบ

ความแตกต่างรายคู่

1) สมรรถนะที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2) สมรรถนะที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างรายคู่ ได้แก่ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3) สมรรถนะที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบ

ความแตกต่างรายคู่ ได้แก่ สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนา

การเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มีจำนวนนักเรียน 301–720 คน มีสมรรถนะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 คน และสมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 721 คนขึ้นไป มีสมรรถนะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 คน

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ว่าควรมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดค่ายวิชาการ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เหมาะสมกับบุคคลและความต้องการ และควรนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมในการพัฒนา รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครูโดยยึดพื้นที่เป็นสำคัญ และควรมีการจัดทำคู่มือ เอกสารความรู้หรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย พัทธนันท์ พูนประสิทธิ์ : [6 มิ.ย. 2562 เวลา 11:40 น.]
อ่าน [1149] ไอพี : 134.236.221.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ