ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธั

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของ โรงเรียน
น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายธเนศ ตรีพงษ์
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
ปีการศึกษา 2552

บทสรุปสำรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนน้ำโสม
ประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิพพ์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam. 1985: 159-162) เป็นแนวทางในการประเมิน ด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน จำนวน 60 ข้อ ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) จำนวน 12 ข้อ การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) จำนวน 28 ข้อ การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) จำนวน 7 ข้อ และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
จำนวน 13 ข้อ ซึ่งผลจากการประเมินครั้งนี้จะใช้เป็นข้อสนเทศที่สำคัญสำหรับ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) และโรงเรียนอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตของการประเมินโครงการ คือ ผู้รายงานใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 85 คน ประกอบด้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ จำนวน 37 คน ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้นำหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 10 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 คน และตัวแทนนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 10 คน โครงการที่ใช้ประเมิน เป็นการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ถึง ปีงบประมาณ 2550 ใน 2 ส่วน คือ ด้านการระดมเงินเพื่อเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน และด้านระดมทรัพยากรซึ่งเป็นทุนทรัพย์ เพื่อการจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่น ๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินโครงการ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551
ผลจากการประเมินโครงการ พบว่า ประชากรทั้งหมด 85 คน เมื่อพิจารณาจำแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็นร้อยละ 65.88 และเป็นเพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 พิจารณาตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มี 31 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47รองลงมามีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18 อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มี 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 อายุระหว่าง 46 – 55 ปี มี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 อายุ 56 ปีขึ้นไป มี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 และ อายุต่ำกว่า 15 ปี มี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 พิจารณาระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี มีจำนวนเท่ากัน คือ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 และมีการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 พิจารณาตำแหน่ง/สถานะ พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายในสถานศึกษา จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 55.29 ซึ่งจำแนกเป็นครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 นักเรียน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 ส่วนบุคลการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายนอกสถานศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71 ซึ่งจำแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีจำนวนเท่ากันคือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88
ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิพพ์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีการประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สภาพของสถานศึกษาก่อนการดำเนินโครงการกับโครงการบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา และ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การประชุมร่วมกันของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาเกี่ยวกับการชี้แจงค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การประชุมร่วมกันของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับการชี้แจงค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และการประชุมร่วมกันของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยการขอความอนุเคราะห์ด้านอาคารเรียนจากปิยธรรมมูลนิธิ และวัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี การประกาศเกียรติคุณต่อผู้บริจาคทุนทรัพย์ ในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความเหมาะสม และความเหมาะสมของวิธีการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดได้แก่ พอใจในการระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนจากปิยธรรมมูลนิธิ และวัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี สถานศึกษามีจำนวนอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีห้องน้ำ ห้องส้วมที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน สถานศึกษามีโรงอาหารที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน สถานศึกษามีถังซีเมนต์เก็บน้ำฝนไว้ อุปโภค บริโภคที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ความเหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความเสียสละให้กับนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ การปลูกฝังให้นักเรียน และบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่า มีความรัก และภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นให้กับสถานศึกษา และชุมชนของตนเอง
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ด้านบริบท ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงการบริหารโครงการ และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอยู่เสมอ คือ สำนักงานเขตพื้นที่ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ด้านปัจจัยนำเข้า ควรมีการปรับปรุงและสนับสนุนปัจจัยที่ยังขาดแคลนให้สมบูรณ์ เช่น งบประมาณ บุคลากร และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ ควรมีการปรับปรุงวิธีการทำงาน การคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ด้านผลผลิต ควรมีแนวทางในการ บริหารจัดการกับทรัพยากรที่ได้มา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า และมีแนวทางในการบำรุงรักษาให้ทรัพยากรที่ได้มาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ย่างยั่งยืน ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ผู้บริหารนอกจากสร้างความตระหนักให้ครูและผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ควรให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ด้วย การมีส่วนร่วมนอกจากเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับการบริจาคแล้ว ควรใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทรัพยากรสำคัญ อีกอย่างหนึ่งในชุมชน ควรมีการตรวจสอบทรัพยากรที่ได้รับมาจัดการศึกษา ให้เกิดความชัดเจน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรประชาสัมพันธ์โรงเรียนในการได้รับทรัพยากรให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ได้ร่วมใช้ ทรัพยากรร่วมกันและเผยแพร่ข้อมูลจากที่ได้รับบริจาคให้โรงเรียนอื่นได้รับทราบ เพื่อจะขอ ความช่วยเหลือจากแหล่งทรัพยากรนั้นด้วย ควรพัฒนาบุคลากรให้ใช้ทรัพยากรที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่าสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นและต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง และควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินเสร็จสิ้นไปแล้วให้ครบทุกโครงการเพื่อจำได้ทราบผล และนำข้อบกพร่องไปพัฒนาในการจัดการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย นายธเนศ ตรีพงษ์ : [20 พ.ย. 2552]
อ่าน [2842] ไอพี : 110.49.44.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม