ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1


รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้านโดย
นาง สุรีเพ็ญ หน่อจันทร์
ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำนำ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้สอนดำเนินการวิจัยกึ่งทดลองเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีจำนวน 5 บท คือ
บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยความเป็นมา ความสำคัญ ปัญหาและความต้องการ ขอบข่ายของการพัฒนาและนิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโสบ คือ ท่านนิคม พันธุ์คำ ซึ่งเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นที่ปรึกษา ได้ทำการตรวจสอบผลงาน ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการวิจัย การแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ความคิดเห็น ตลอดจนการอนุมัติการนำมาใช้ ทำให้งานทุกขั้นตอนสำเร็จได้ด้วยดี
ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเค็ง คือ ท่าน ผู้อำนวยการสุรศักดิ์ คำเติม คุณครูไฉน เผือกไร่ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกระโสบ คุณครูผลารัตน์ วิชิตพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ (ปฐมวัย) โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1 ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งอนุเคราะห์ตรวจสอบเอกสาร ตอบแบบสอบถาม ตามเนื้อหาสาระการวิจัยในครั้งนี้ เอกสารที่สำเร็จด้วยดีทุกเล่ม น่าจะเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบในการศึกษาค้นคว้าในสาระต่าง ๆ ในระดับชั้นต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในท้องถิ่นต่อไป


นางสุรีเพ็ญ หน่อจันทร์
สารบัญ
เรื่อง หน้า
บทคัดย่อ ก
คำนำ ง
สารบัญ จ
1. บทนำ 1
- ความเป็นมาและความสำคัญ 1
- ปัญหาและความต้องการ 2
- ความมุ่งหมายของการพัฒนา 3
- ขอบข่ายของการพัฒนา 3
- นิยามศัพท์เฉพาะ 5
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 6
- เอกสารเกมและการละเล่นกลางแจ้ง 17
- เอกสารความมีวินัย : ความหมาย 40
- เอกสารเกี่ยวกับสังคมนิสัย ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 45
- เอกสารการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 46
- เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 48
3. วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 50
- กลุ่มตัวอย่าง 50
- เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 50
- เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 51
- การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 52
- แบบแผนการทดลอง 56
- วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 56
- การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อมูล 57
- ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 60

สารบัญ
เรื่อง หน้า
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 62
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสอนผลการวิเคราะห์ข้อมูล 62
- ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 62
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 62
5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 71
- ความหมายของการศึกษาค้นคว้า 71
- สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 71
- อภิปรายผล 72
- ข้อเสนอแนะ 75
บรรณานุกรม 76
ภาคผนวก 80
- ภาคผนวก ก. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 80
- ภาคผนวก ข. ตารางข้อมูล 145
- ภาคผนวก ค. แบบสรุปผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญ 153
- ภาคผนวก ค. เอกสารเผยแพร่ผลงาน 158
ประวัติผู้วิจัย 167


บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้าน พ.ศ. 2549
ผู้ศึกษาค้นคว้าและวิจัย นางสุรีเพ็ญ หน่อจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม กับ กิจกรรมกลางแจ้งที่พัฒนาด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้านในแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้าน ในแผนการ จัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1
3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้าน ในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
1. กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ที่เรียนตามปกติ ผลการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 83.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าถึงแม้ขณะที่พัฒนากิจกรรมกลางแจ้ง แต่กิจกรรมอื่น ผลการจัดกิจกรรมไม่ลดลง
2. แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเกมการละเล่นพื้นบ้าน ในแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.33/94.25
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8286 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 82.86

โพสต์โดย นางสุรีเพ็ญ หน่อจันทร์ : [22 พ.ย. 2552]
อ่าน [22540] ไอพี : 117.47.73.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม