ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย

ในการวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้สื่อการสอน วงกลมหนึ่งหน่วย (Unit Circle) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนระหานวิทยา” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากการใช้สื่อการสอนเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ห้อง คือ ม. 5/1 ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 40 คน แล้วนำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 ของนักเรียนมาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพรวมของห้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย ซึ่งเป็นหน่วยย่อยในเรื่อง ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1 แผน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและนำไปใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับใช้ในการทดสอบหลังเรียน
2. แบบประเมินความคิดเห็นในการใช้สื่อการสอน เรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง โดยก่อนสอนผู้วิจัยได้ให้นักเรียนดำเนินการสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย เมื่อดำเนินการสอนครบตามแผนการสอนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนคำนวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงเกินกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่นักเรียนได้เรียนโดยใช้สื่อการสอนเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยนั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ เนื่องจากการแก้ปัญหาตรีโกณมิตินั้น นักเรียนจะต้องเป็นผู้ทำความเข้าใจปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคำตอบ ดังนั้นนักเรียนจึงได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การให้เหตุผล และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ ดังที่ Hiebert (1997 : 6) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำกฎ นิยามทางคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยในการพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และทำให้นักเรียนมีความสามารถและความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากสื่อการสอนเป็นสิ่งที่นักเรียนนำไปคิดวิเคราะห์ในการช่วยค้นหาคำตอบ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การใช้สื่อการสอนกับบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ
2. ในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากขึ้นเพื่อศึกษาดูผลที่จะเกิดกับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สูง ปานกลางและต่ำ
3. ควรมีการศึกษาผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดร่วมกับแนวคิดการสอนแบบอื่น เช่น วิธีการแบบปลายเปิด (Open-ended Approach) หรือวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
4. ในการทำวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาประเด็นอื่นเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
5. สามารถเข้าใจได้ง่าย รู้เทคนิคการจำมากขึ้น ลำดับความคิดได้เป็นระเบียบมากขึ้น
6. การแสดงตำแหน่งต่าง ๆ ของวงกลมหนึ่งหน่วยบางครั้งยังขาดความชัดเจน อาจจะทำให้นักเรียนสับสนได้
7. สถานที่เรียนน่าจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้สามารถนั่งเรียนและเขียนได้ถนัดกว่านี้
8. เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์น่าจะมีเวลาให้มากกว่านี้
9. ต้องการให้มีการสรุปเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ทุกเรื่องด้วยสื่อแบบนี้เพื่อเป็นการประมวลผลและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
10. อากาศร้อนมากทำให้เรียนคณิตศาสตร์ได้รู้เรื่อง
11. ต้องการแบบฝึกหัดให้มากกว่านี้เพื่อจะได้ฝึกและทำความเข้าใจให้มากขึ้นและจะได้ไม่ขาดตอน

โพสต์โดย ครูสุภา เสือเขียว : [21 ม.ค. 2552]
อ่าน [5022] ไอพี : 117.47.137.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม