ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรารถนาดี ในปีการศึกษา 2550 ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2550 จำนวนทั้งสิ้น 125 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินปรากฏดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อม โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนดำเนินการสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมี ครอบคลุม และชัดเจนสนองต่อนโยบาย หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพความต้องการในการพัฒนาของนักเรียน ความต้องการของผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีความสอดกับสภาพชุมชน ชุมชนมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม แต่การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมกับภาระงาน
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โรงเรียนจัดทำโครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนชัดเจนและต่อเนื่องทุกปี มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและออกคำสั่งแต่งตั้งผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถจัดโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมทุกโครงการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดทั้งแรงงานเป็นประจำทุกปี แต่ก็ไม่เพียงพอ สำหรับกิจกรรมของโครงการที่กำหนดไว้มีความเหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน แต่ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ชัดเจน ควรมีการปรับปรุง ออกแบบกิจกรรมให้นำไปสู่การปฏิบัติได้ง่าย เหมาะสมกับช่วงชั้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น
3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน โรงเรียนมีการวางแผนก่อนดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของโครงการ กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ขั้นตอนที่กำหนดยังไม่ได้ระบุกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติไว้ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนกำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยให้คณะครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในประเมิน มีการสรุปผล จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด นำข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากผลการประเมินโครงการ ไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง ส่วนการวางระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินโครงการยังไม่มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4. ด้านผลผลิต ระดับการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรารถนาดี ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเมตตากรุณา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีวินัย ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านค่านิยมความเป็นไทย และด้านความประหยัด
ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรารถนาดี โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

โพสต์โดย นายวิชัย โนนทิง : [30 ม.ค. 2552]
อ่าน [2240] ไอพี : 118.174.100.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม