ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์โดยการจัดกิจกรรม ตามแนวคิด CISS ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกา

ชื่อเรื่องวิจัย ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์โดยการจัดกิจกรรม ตามแนวคิด CISS
ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องทักษะพื้นฐานงานศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางอรเนตร ไชยช่วย
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์โดยการจัดกิจกรรม ตามแนวคิด CISST ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องทักษะพื้นฐานงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลาการด้านการผลิตสื่อแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ที่แสดงออก และสามารถสะท้อนแนวคิด CISST กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล ทั้งสิ้น 31 คน จำแนกเป็น 1) ผู้วิจัย จำนวน 1 คน 2) ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน 3) ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คน 4) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ครูผู้สอนวิชาศิลปะจำนวน 9 คน (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน 5) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 7 คน (2) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ขั้นตอนดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ที่แสดงออก และสามารถสะท้อนแนวคิด CISST ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ระยะที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ระยะที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ โดยการจัดกิจกรรม ตามแนวคิด CISST ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องทักษะพื้นฐานงานศิลป์ แผนการสอนทัศนศิลป์ แบบวิเคราะห์รูปแบบผลงานทัศนศิลป์ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้านบทบาทผู้บริหาร ด้านบทบาท และด้านการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ แบบประเมินสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ด้านผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ แบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนเทศบาลบ้าน สุขสำราญ พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ระยะที่ 1 มีระดับการปฏิบัติโดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับน้อย และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานทัศนศิลป์ ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันพิจารณาเชิงลึก และที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ พบว่า ปัญหาการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมจัดทำผลงานทัศนศิลป์ คือ ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ไม่ต่อเนื่อง กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูขาดการผลิตสื่อประเภทแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อประเภทแบบฝึกทักษะ และสื่อที่จัดหามาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง การรายงานผลการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพของสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังขาดหลักการประเมินที่ดี การนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลการปรับปรุงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังมีน้อยมาก ไม่มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งดำเนินการ 3 ระยะ ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ผลการดำเนินการออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ก่อนการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ มาก่อน 3 คน และไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย 13 คน ไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอจึงไม่สามารถออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ได้ หลังจากผู้ร่วมวิจัยทั้ง 16 คนเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ จำนวน 2 วัน ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ในด้านการวิเคราะห์เนื้อหา กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กำหนดขอบข่ายของเนื้อหา กำหนดลำดับขั้นตอนของเนื้อหา เขียนผังงาน โครงสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ และเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการผลิตสื่อ นวัตกรรม เตรียมรูปภาพประกอบ เนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ ได้ด้วยตนเอง
2.2 ผลการดำเนินการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ จากการสังเกตพฤติกรรมในการฝึกอบรมการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 บรรยากาศการการฝึกอบรมแสดงออกทางใบหน้าด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ตื่นเต้นไปกับการผลิตสื่อที่สร้างด้วยตนเองวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี จึงทำให้การฝึกอบรม ไม่ตึงเครียด และสร้างความเข้าใจได้ง่าย และผู้ร่วมวิจัยมีความกระตือรือร้น และให้ความสนใจในการฝึกอบรมมากซึ่งก่อนฝึกอบรม ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 16 คน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับพอใช้ และดี และหลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีและ ดีมาก
2.3 ผลการนำแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ไปใช้ ตามที่ผู้ร่วมวิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ได้นำไปให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ พบว่า โดยภาพรวมแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ ผ่านการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ประกอบ และการใช้ภาษาอยู่ที่ระดับพอใช้ ด้านเทคนิค วิธีการ ในแบบฝึกเสริมทักษะ ส่วนมากยังต้องปรับปรุงใน รูปภาพประกอบ สีสัน รูปเล่มและการออกแบบที่เร้าความสนใจ เพื่อให้แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลังจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน ได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการขั้นตอนการสร้างตามคำชี้แนะ และการนิเทศติดตามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้นำสื่อแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานงานศิลป์ จำนวน 7 เล่ม ไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาศิลปะ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการจัดทำผลงานทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน เกี่ยวกับกิจกรรมการวาดภาพเกี่ยวกับความรัก กิจกรรมขดดินน้ำมันสร้างสรรค์ กิจกรรมลากเส้นให้เป็นภาพ และกิจกรรมวาดภาพจินตนาการครอบครัวและบ้าน ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านทัศนศิลป์พบว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ และสะท้อนแนวคิด CISST จากผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ ในวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับดี และในวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก สรุปได้ว่าผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์มีคุณภาพสูงขึ้น

โพสต์โดย หน่อย : [4 พ.ค. 2556 เวลา 10:52 น.]
อ่าน [848] ไอพี : 223.207.172.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม