ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน วิภาวดี ดีนาน
โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2556

บทคัดย่อ

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 พบว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 75.63 เมื่อพิจารณาคะแนนทั้ง 6 สาระ สาระที่มีคะแนนต่ำที่สุด ได้แก่ สาระด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการวัด สาระพีชคณิต ตามลำดับ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการวัด ประกอบด้วย 4 เนื้อหา ได้แก่ ความยาว การชั่ง การตวง และเวลา เนื้อหาที่มีปัญหามากที่สุดคือ เรื่องเวลา เพราะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้และทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน การบวก การลบ การคูณ และการหารเกี่ยวกับเวลาจะใช้เลขฐานต่างกัน ดังนั้นการการศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา จำนวน 14 แผน ชุดการเรียน เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากที่ได้อยู่ระหว่าง .42 - .77 ค่าอำนาจจำแนกที่ได้อยู่ระหว่าง .38 - .92 จำนวน 40 ข้อ และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ .82 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา จำนวน 10 ข้อ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ t – test one Group

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.ประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 92.98 / 91.60 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.60
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ .8480 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .8480 หรือคิดเป็น ร้อยละ 84.80
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 นั่นคือ นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เวลา อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปได้ว่า การเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งได้รับการเลือกสรรจากครูผู้สอนอย่างดีแล้วซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นช่วยเพิ่มความสนใจ เพิ่มเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและเกิดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ชุดการเรียนที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามกระบวนการจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองได้ผลดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในสาระนั้นๆ ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

โพสต์โดย วิภาวดี ดีนาน : [9 พ.ค. 2556 เวลา 13:30 น.]
อ่าน [812] ไอพี : 101.51.142.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม