ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

รายงานผลการดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นายประสาน อินทะโร
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
บทคัดย่อ
การ รายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 2) เพื่อกาหนด
กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ในเขต
บริการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จานวน 199 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 213 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วม
และปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ในประเด็นระดับการมีส่วนร่วมและปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการบริหาร
จัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม แบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการบริหาร
จัดการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ผลการ รายงานปรากฏว่า
1.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาหรับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ72.77 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง
30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.77 สาหรับระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 45.07 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 . ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น โดยภาพรวม พบว่า
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X = 4.15, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณาลักษณะการมีส่วนร่วม
พบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ร่วมทา) และการรับประโยชน์ (ร่วมนา) อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.72 และ X = 4.58, S.D. = 0.75) ตามลาดับ รองลงมา พบว่า

การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก คือ การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่วมแก้ไข) ( X= 3.87,
S.D. = 1.06) และการตัดสินใจ (ร่วมคิด) (X= 3.57, S.D. = 0.95)
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปัญหาน้อย (X = 1.94 ,S.D. = 1.39) และเมื่อพิจารณาเป็นปัญหา
การมีส่วนร่วม พบว่าการดาเนินงาน (ร่วมทา) อยู่ในระดับ น้อยที่สุด (X= 1.47, S.D. = 1.06)
การรับประโยชน์ (ร่วมนา) การตัดสินใจ (ร่วมคิด) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่วมแก้ไข)
อยู่ในระดับ น้อย (X= 2.28, S.D. =1.62 ), (X= 2.02, S.D. =1.46 ) , (X= 2.00, S.D.= 1.41)
ตามลาดับ
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความต้องการ
มีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นไว้ในตอนที่ 3
(แบบเลือกตอบและปลายเปิด) ของแบบสอบถาม ซึ่งพอที่จะจาแนกและจัดลาดับได้ ดังนี้
4.1 ต้องการมีส่วนร่วม มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100.00
เหตุผลตามลาดับจากความถี่มากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้ ต้องการเพราะอยาก
ให้บุตรหลานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ต้องการเพราะอยากให้โรงเรียนเข้มงวดทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
ต้องการเพราะอยากให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนดีเด่นทุกด้าน
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีแล้ว อยากให้ลดกิจกรรมที่ไม่ใช่การเรียน
การสอนลง อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเข้มสาหรับนักเรียน อยากให้เพิ่มกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมให้มากขึ้น
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการดาเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น จากการวิเคราะห์
ข้อมูลในแบบสอบถามและจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมควรกาหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ร่วมทา) (X= 4.59)
ส่วนปัญหาการมีส่วนร่วมควรกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ร่วมทา)
(X= 1.47)

โพสต์โดย สาน : [15 พ.ค. 2556 เวลา 08:14 น.]
อ่าน [796] ไอพี : 27.55.141.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม